Oppretter ressursgruppe for taktil språklighet

Taktil språklighet for personer med medfødt døvblindhet er et særlig satsningsområde i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde, og flere av sentrene i kompetansesystemet er i gang med gjennomføring eller ferdigstilling av prosjekter for utvikling av taktil språklighet. For å sikre kontinuitet i det arbeidet som gjøres, er det opprettet en norsk ressursgruppe på fagområdet.

Les mer
Ressusgruppe for taktil språklighet: Marit Brubakken (foran t.v.), Kari Schøll Brede, Annika Maria Johannessen (bak t.v), Hege Kristine Høgmo og Eija K. Lundqvist.

Kompetansetjenester for døvblinde inngår ikke i ny organisering av nasjonale kompetansetjenester

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet å organisere kompetansesentrene for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger i en ny nasjonal kompetansetjeneste. Tjenestene til døvblinde inngår imidlertid ikke i den nye organiseringen.

Les mer

Føl mitt språk - taktil språklighet i bok og praksis

Regionsenter for døvblinde – Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) utga i 2008 boka ”Du og jeg sammen”, som handler om kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet og taktilisering av tegn. Boka var tenkt som et kursmateriale for nærpersoner til personer med medfødt døvblindhet. Gjennom prosjektet ”Føl mitt språk” har boka blitt prøvd ut i praktisk deltakende veiledning og i kurssammenheng. Erfaringer fra prosjektet brukes nå til å revidere boka.

Les mer
Prosjektledere for Føl mitt språk, Livchristin Klefstad (t.v) og Eija Lundqvist.

Døvblindhet - en livsomstilling

Å utvikle døvblindhet innebærer store omstillinger for både individet og omgivelsene. En skandinavisk prosjektgruppe har gjennomført en undersøkelse for å fremskaffe kunnskap om hva det vil si å bli døvblind innenfor et sosialt og psykologisk aspekt. Prosjektet har resultert i boken ”Livsomstilling ved kombineret syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet – et indre arbeid over tid”.

Les mer
Livsomstilling ved døvblindhet - et indre arbeid over tid.

Utvidet kurstilbud for foreldre som har barn med medfødt døvblindhet

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde satser i 2012 på et utvidet kurstilbud for foreldre til barn med medfødt døvblindhet. Det neste kurset arrangeres onsdag 30. til torsdag 31. mai.

Les mer

Hjernen kan omorganisere seg

Barn med medfødt døvblindhet erstatter manglende visuell og auditiv informasjon med taktil informasjon (bruk av berøringssansen). Dette skyldes hjernens evne til å omorganisere seg selv, kalt nevro- eller hjerneplastisitet. Nevropsykolog Jude Nicholas fra Regionsenter for døvblinde – Statped Vest, foreleste om dette temaet under den 15. verdenskonferansen om døvblindhet i Sao Paulo, Brasil i september 2011.

Les mer