Bo- og omsorgstilbud for voksne personer med medfødt døvblindhet

Kommunale tilbud
Hjemkommunene har ansvar for bo- og omsorgstilbud for personer med medfødt døvblindhet. De fleste bor i egen leilighet eller bofellesskap med heldøgns omsorg.

Kompetansesystemet for døvblinde kan bidra med kurs, rådgivning og veiledning til nettverk, for eksempel foreldre, personale i skole, bolig, avlastning m.fl. rundt den enkelte person med medfødt døvblindhet. Utvikling av kommunikasjon er et viktig tema i kurs og veiledning. For mer informasjon kan et av de fire regionsentrene kontaktes.

Sentraliserte tilbud

  • Enkelte kommuner har gått sammen om bo- og omsorgstilbud for personer med medfødt døvblindhet i egne interkommunale bofellesskap.
  • Stiftelsen Signo har ulike botilbud:
    - Andebu døvblindesenter (ADB) har boliger tilknyttet senteret. Boligene gir tilbud til voksne personer med medfødt døvblindhet og drives på oppdrag av beboernes hjemkommuner.  
    - Conrad Svendsen Senter i Oslo har bo- og behandlingstilbud, arbeid- og dagtilbud til voksne døve personer med ulike funksjonshemninger / døvblinde.
    - Konows senter i Bergen har et bofellesskap for døve med ulike funksjonshemninger / medfødt døvblindhet.

Tilrettelegging av fysisk miljø i boliger
Når det fysiske miljø skal tilrettelegges i en bolig, er det nødvendig med individuell tlpasning. Viktige faktorer å ta hensyn til:

  • Personer med medfødt døvblindhet sanser og oppfatter omverden i stor grad gjennom berøring og bevegelse. Det fysiske miljø må tilrettelegges slik at det er oversiktlig og forutsigbart.
  • For personer med medfødt døvblindhet som har en syns- og/eller hørselsrest, er det viktig å legge til rette for at de skal kunne nyttiggjøre seg disse sansene best mulig. For eksempel vil det, ved å legge til rette for gode kontraster og lysforhold, kunne gi bedre utnyttelse av en synsrest. Det kan søkes om tjenester/hjelpemidler fra NAV

Miljøbetingelser
Den viktigste miljøbetingelsen for personer med medfødt døvblindhet, er menneskelige ressurser. Det er helt nødvendig å ha kontakt med en annen person for å kunne få tilgang til omverden, forstå sammenheng og oppleve mening. Behovet for kontinuitet og stabilitet i kontakt og kommunikasjon over tid, er avgjørende for å kunne etablere nære relasjoner til andre personer og utvikle kommunikasjon og språk.

De fleste voksne personer med medfødt døvblindhet har derfor behov for 1:1-ressurs det meste av dagen og vil alltid være avhengige av kompetente kommunikasjonspartnere. Les mer om kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet