Ervervet døvblindhet

Ervervet døvblindhet betegner at kombinert syns- og hørselshemning har oppstått etter at språket er etablert. Hos noen oppstår døvblindheten i barnealder, hos andre utvikles det kombinerte sansetapet i ungdomsalder eller voksen alder.

Sjeldne syndromer og sykdommer kan medføre ervervet døvblindhet, og Usher syndrom er den hyppigste årsak. Døvblindhet kan også opptre sammen med flere sjeldne syndromer og kombinasjoner av skader og/eller sykdommer. Les mer om diagnoser som kan medføre ervervet døvblindhet her.

Konsekvenser og muligheter
Syns- og hørselshemningene er ofte progredierende, noe som innebærer at syn og hørsel forverres over tid, ofte uten klare prognoser for hvordan utviklingen vil forløpe. For den det gjelder, familie og øvrig nettverk, kan dette innebære store praktiske og psykososiale utfordringer.

Ervervet døvblindhet innebærer vanligvis store begrensninger i forhold til kommunikasjon, informasjonstilegnelse, orientering og fri bevegelse. Funksjonshemningen begrenser aktivitet og sosial funksjon. For å kunne opprettholde en aktiv og selvstendig livsførsel, er det nødvendig med spesielle tilpasninger, hjelpemidler og tjenester.

Erfaringer fra mennesker med ervervet døvblindhet
20 personer med ervervet døvblindhet i Danmark, Sverige, Norge og Island ble intervjuet en gang i året, i en periode på fem år.  Intervjuene fokuserte på mennesker under ulike livsforhold, blant annet i familien, på arbeid og i fritiden. Det er utgitt seks hefter med hvert sitt tema. 

På sosialstyrelsen.dk kan du lese mer om ervervet døvblindhet.

Brosjyre om ervervet døvblindhet (Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, 2015)