Koordineringsenheten

Koordineringsenheten skal koordinere virksomheten i NKDB. De bidrar til økt samarbeid med brukerorganisasjonene, informasjonsformidling, samt økt forsknings- og utviklingsarbeid. De skal være nettverksbyggende og rådgivende.

Våre oppgaver er videre knyttet til:

  • å ha oversikt over tilbud og etterspørsel av tjenester, samt vurdere behovet for nye eller endrende tilbud
  • å ha oversikt over den faglige kompetansen i kompetansetjenesten, og bidra til at nødvendig kompetanse utvikles og rekrutteres
  • å holde nær kontakt og samarbeide med brukerorganisasjonene for personer med døvblindhet
  • å opprettholde og utvikle kontakt og avtaler med sentrale samarbeidspartere

I samarbeid med de øvrige enhetene i kompetansetjenesten utfører vi oppgaver innenfor:

  • forskning og fagutvikling
  • informasjon og kommunikasjon
  • dokumentasjon

Kontakt oss:

Helse Nord RHF
E-post: dovblindhet@unn.no

Kontaktperson:
Leder for koordineringsenheten Trine Seljeseth: trine.seljeseth@unn.no