Barnehage, skole og opplæring

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring. Opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev. Skole- og opplæringstilbudet er et kommunalt ansvar knyttet til utdanningssektoren. (Opplæringsloven § 1.3 og 2.1)

Regionsentrenene for døvblinde tilbyr kurs, rådgivning og veiledning til opplæringsansvarlige og assistenter for personer med døvblindhet. For mer informasjon kan et av sentrene i nasjonal kompetansetjeneste kontaktes.

Barnehage:

Grunnskole:

 • De fleste barn med døvblindhet har et tilbud tilrettelagt i den lokale grunnskole.
 • Skådalen kompetansesenter har skoletilbud for barn med medfødt døvblindhet ved Skådalen skole for døvblindfødte. Signo kompetansesenter, Avdeling for grunn- og videregående opplæring, tar inn barn med hørselshemning og ulike funksjonshemninger /døvblindhet fra hele landet. Skolen har også et bo- og fritidstilbud. Les mer om tilbudet ved Signo skole- og kompetansesenter. Noen steder finnes kommunale og interkommunale løsninger med tilrettelagte klasser for barn med hørselshemmning, for eksempel:
  -Auglend skole i Stavanger
  -Vetland skole og ressurssenter
 • Noen av de statlige spesialpedagogiske kompetansesentrene tilbyr grunnskole for barn med hørselshemning. Dette kan være et alternativ også for barn med døvblindhet. Skolene har tilrettelagte opplæringstilbud for elever i et tegnspråklig miljø, og det er mulighet for kortidsopphold for elever som går i vanlig skole.
  - Nedre Gausen Kompetansesenter
  - A.C. Møller skole

Videregående opplæring:
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring (Opplæringsloven § 13.3) Opplæringen kan gis ved fylkeskommunens egne tilbud eller ved innvilgelse av skoleplass ved eksterne tilbud. Skolene for elever med hørselshemning formidler botilbud til elevene ved behov. Spesielt tilrettelagte skoletilbud kan være:

 • Ordinære videregående skoler. Fylkeskommunen skal sette i verk nødvendige tiltak for tilrettelegging ved hjemskolen. Hørselshemmede elever får opplæring med tolk.
 • Fylkeskommunale knutepunktskoler, det vil si vanlige fylkeskommunale videregående skoler som har tilrettelagt opplæringstilbud for døve og sterkt tunghørte elever i et tegnspråklig miljø. Det blir lagt vekt på å utvikle et sosialt fellesskap og et tegnspråklig miljø. Skolene samarbeider med kompetansesenter for hørselshemmede. Les mer om knutepunktskoler på www.vilbli.no
 • Briskeby skole og kompetansesenter gir videregående skoletilbud med elevopptak fra hele landet. Det gis undervisning etter talespråklig metode.
 • Signo kompetansesenter har videregående opplæring med elevopptak fra hele landet.

Rett til utvidet videregående opplæring
I opplæringsloven § 3-1 Rett til vidaregåande opplæring for ungdom, heter det blant annet at: ”Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har.”

Voksenopplæring
Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv. Hos personer med døvblindhet vil det i voksenlivet kunne oppstå behov for opplæring for å kunne utvikle eller vedlikeholde grunnleggende ferdigheter.

Voksne som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (Opplæringsloven kapittel 5). For personer med døvblindhet kan voksenopplæring omfatte for eksempel tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, punktskrift og teknikker for orientering og mobilitet.

Noen voksenopplæringstilbud er spesielt tilrettelagt for personer med døvblindhet:

Universitets- og høgskoleutdanning
Universitet og høgskoler har konsulenttjenester for funksjonshemmede studenter. Det anbefales å kontakte denne tjenesten for råd og praktiske løsninger for eksempel i forbindelse med tilrettelegging av studielitteratur, IT-løsninger og hjelpemidler, eksamener og så videre.

Tilrettelegging av opplæringsmiljøet
Elever med synshemning/døvblindhet har rett til nødvendig opplæring i punktskrift og bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler. Elevene har i følge grunnskoleloven også krav på nødvendig opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet. 

Tilrettlegging for personer med medfødt døvblindhet
En forutsetning for at barn, ungdom og voksne med medfødt døvblindhet skal kunne utvikle seg og lære, er å ta hensyn til deres funksjonshemning. Tilrettelegging av et godt læringsmiljø må baseres på at innhold og aktiviteter tilpasses individuelle forutsetninger, interesser og læringstempo.

For personer med medfødt døvblindhet:

 • er kompetente kommunikasjonspartnere i en 1:1-relasjon en forutsetning for utvikling og læring. Klikk her for å lese om kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet.
 • kan sansetapet gjøre at omverden oppleves som fragmentarisk, kompleks og uoverskuelig. Tilegnelse og systematisering av erfaringer er derfor kognitivt mer krevende enn for andre  og vil derfor være adskillig mer tidkrevende.
 • skjer utvikling og læring i et livslangt perspektiv. Det bør vektlegges læring som motiverer og stimulerer innenfor individuelle interesseområder, kommunikasjon og språk.

Tilrettelegging for personer med ervervet døvblindhet
Kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for å tilrettelegge opplæringsmiljøet slik at det tas hensyn til elevenes individuelle funksjonshemning og behov og at det gis like gode forutsetninger for læringsvilkår som for andre elever. Dette gjelder også på universitet og høyskoler. Målet med tilrettelegging av opplæringsmiljøet er å øke tilgjengeligheten til det fysiske miljøet, læringsmiljøet og det sosiale miljøet.

Eksempler på tilrettelegging for personer med ervervet døvblindhet:

 • tilpasninger av undervisningsspråk og bruk av alternative språkformer og hjelpemidler til bruk i kommunikasjon
 • fysisk tilgjengelighet og tilrettelagt opplæringsmiljø, for eksempel med hensyn til tolk- og ledsagertjeneste, belysning, akustikk og tekniske hjelpemidler
 • opplæringsmateriale og studielitteratur gjøres tilgjengelig, for eksempel punktskrift eller lydutgaver
 • alternative og tilpassede undervisnings- og eksamensformer