www.dovblindhet.no

Bo- og omsorgstilbud

2009-10-09 Webmaster

Kommunale tilbud

Hjemkommunene har ansvar for bo- og omsorgstilbud til voksne personer med døvblindhet. De fleste voksne med medfødt døvblindhet bor i leilighet eller bofellesskap med heldøgns omsorg. Personer med ervervet døvblindhet kan få tilbud om kommunal omsorgsbolig eller sykehjem når de ikke lenger kan bo i eget hjem.

Tegnspråkkyndig personale som har kunnskap om den sammensatte sanseproblematikken er ofte nødvendig for å kunne kommunisere med personer med døvblindhet. I tilfeller hvor det er behov for kunnskap og tjenester som ikke kommunen selv besitter, kan Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde kontaktes for kurs, råd og veiledning. For mer informasjon kan et av de fire regionsentrene kontaktes.

Tilrettelagte kommunale tilbud:

Tilbud på landsbasis:

Stiftelsen Signo gir tilrettelagte bo- og omsorgstilbud, blant annet i form av omsorgsboliger og alders- og sykehjem. De tilbyr tilbyr et tilpasset kommunikasjonsmiljø hvor visuelt og taktilt tegnspråk står sentralt. Personalet har god kjennskap til brukergruppenes sammensatte behov og arbeider ut fra en språklig og kulturell forståelse av personer med døvblindhet sin situasjon.

Les mer om Signos på www.signo.no

Tilrettelegging av fysisk miljø i boliger

Det er nødvendig med individuelle tilpasninger:

Sosiale miljøbetingelser: