Prosjektledere for Føl mitt språk, Livchristin Klefstad og Eija Lundqvist.
Prosjektledere for Føl mitt språk, Livchristin Klefstad (t.v) og Eija Lundqvist.

Brukerne som deltok i utprøvingen, var voksne personer med medfødt døvblindhet i et bofellesskap og en skoleungdom. Nettverket rundt de døvblinde personene fikk veiledning og kurs for å bidra til økt kommunikasjon med brukerne. Etter den praktiske utprøvingen ble bokas innhold revidert, og nyere teorier og egne erfaringer ble tatt med. Den første utgivelsen inneholdt også en DVD som blir spilt inn på nytt.

Økt behov for å lære taktile tegn

De utvalgte miljøene som deltok i prosjektet, hadde meldt økende behov for å lære taktile tegn. Personalskifte bidrar til et økende behov for mer opplæring i tegn og tegntilpasning. I den nye versjonen, som har navnet ”Føl mitt språk”, ønsker Regionsenteret å tydeliggjøre de taktile, kroppslige og kontekstuelle aspektene i tegnspråklig kommunikasjon med personer med medfødt døvblindhet. Det har vært særlig fokus på en mer fleksibel bruk av hendene og kroppen som et artikulasjonssted. Målgruppen for boka er både nærpersoner og personale som arbeider med personer med medfødt døvblindhet.

Tilgang til kulturelle tegn

Det har vært vanlig at personer med medfødt døvblindhet utvikler tegn i samspill med en kommunikasjonspartner (topartskommunikasjon). Slike tegn er ofte basert på egne opplevelser og brukes gjerne bare innenfor den døvblindes nærmiljø.

Noe av målet med boka har derfor vært å styrke kommunikasjonspartneren sin kompetanse. Det er viktig at den døvblinde også kan få tilgang til mer naturlige måter å utvikle taktil symbolsk kommunikasjon og tilegne seg tegn som også er gjeldende utover nærmiljøet. Dette kan være mulig gjennom en trepartskommunikasjon.Slike tegn kalles kulturelle tegn eller konvensjonelle tegn/formaltegn. Fordelen med å kunne slike tegn, er at det gir tilgang på et større begrepsapparat og mulighet til å kunne kommunisere med flere. For en av de døvblinde som deltok i utprøvingen, har prosjektet bidratt til økt kommunikasjonsutvikling og dermed bedre aktivering av vedkommendes potensial.

Prosjektledere var Eija Lundqvist og Livchristin Klefstad. Kari Schjøll Brede bistod som foreleser på nettverkskursene.

– Prosjektet har gitt oss noen nye tanker om hvordan den taktile symbolske kommunikasjonen kan utvikle seg videre fra kommunikasjon mellom bare to personer, basert på kroppslige og emosjonelle erfaringer, til også å inkludere kulturspesifikke aspekter. Samtidig er det viktig å ta hensyn til de individuelle variasjoner innenfor gruppen personer med medfødt døvblindhet, sier Eija Lundqvist.

Metoder

Intervju og observasjon ble brukt til å kartlegge kompetansen i nettverket, både for brukerne i bolig og brukeren i grunnskolen. Etter kartleggingen ble det holdt et to-dagers introduksjonskurs for de ansatte i tegn og tegntilpasning. Kursene ble basert på boka, men ble individuelt tilpasset brukerne. Videre var også prosjektlederne til stede i miljøet i seks dager og veiledet de ansatte i kommunikasjon med de døvblinde. I samme periode fikk også nærpersoner og nettverk til brukerne flere kurs i tegn- og tegntilpasning.

Tilbakemeldinger underveis, og ved prosjektets slutt, samt refleksjoner fra referansegruppa, vil bli tatt med i revideringen av boka.