Du er her: Forsiden/Om oss

Om oss

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet. Alle enhetene er tilknyttet Helse Nord RHF. 

NKDB samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

NorgesKart

Regionsentrene

Sentre med landsdekkende funksjoner

Koordineringsenheten

Kompetansetjenesten gir tilbud til

 • personer med sjeldne medfødte og tidlig ervervede tilstander, sykdommer eller syndromer som medfører døvblindhet eller alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming 
 • pårørende
 • fagmiljøer

Les om våre tilbud og tjenester

Tilbudet utvikles i samarbeid med

 • personer med døvblindhet
 • pårørende
 • kommunale instanser
 • brukerorganisasjoner
 • annen spesialisthelsetjeneste
 • andre tjenesteytere, som NAV og Statped

Tilgang til tjenester fra enhetene i kompetansetjenesten kan gis uten at det foreligger en formell henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det kan tas direkte kontakt med enhetene i kompetansetjenesten og tjenestene er tilgjengelige i alle livets faser.

Kompetansetjenesten skal i samarbeid med andre faginstanser bidra til at personer med døvblindhet mottar tjenester som bidrar til at de oppnår best mulig funksjonsnivå og mestrer hverdagen bedre. Det skal også gis tjenester til det øvrige hjelpeapparatet, som gjør dette i stand til å yte bedre tjenester til personer med døvblindhet og deres pårørende.

Tjenestene skal være individ- og systemorienterte

 • Individorienterte tjenester innebærer direkte kontakt med personer med døvblindhet og hans/hennes pårørende/nærpersoner og tar utgangspunkt i særlige uttrykte behov.
 • Systemorienterte tjenester er tjenester av mer generell karakter som tilbys kommuner, fylkeskommuner og spesialisthelsetjenesten, samt det helhetlige sosiale og kulturelle miljøet som personer med døvblindhet er en del av.

Faglig referansegruppe

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde har en faglig referansegruppe bestående av:

 • Jorunn Elvebakk, representant for brukerorganisasjonen FNDB
 • John Torsvik, representant for brukerorganisasjonen FNDB
 • Kari K. Engan, representant for brukerorganisasjonen LSHDB
 • Kristin Opedal, representant for helseregionen Helse Vest
 • Terje Christoffersen, representant for helseregionen Helse Nord
 • Roar Meland, representant for sentre med landsdekkende funksjoner
 • Bitten H. Ikdahl, representant for regionsentrene
 • Gunnhild Haug, representant for NAV

Referansegruppen skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med tilhørende veileder.

Organisering

Kompetansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og er fra 2013 tilknyttet Helse Nord RHF, som alle enhetene har fireårige avtaler med.