Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet. 

Målgruppen for NKDB er personer med døvblindhet, deres pårørende, lokale tjenesteytere og aktuelle fagmiljø i hele landet. Kompetansetjenesten samarbeider med andre i spesialisthelsetjenesten, forskningsmiljøer ved høgskoler og universiteter, NAV, andre fagområder i Statped, samt kommunale og fylkeskommunale aktører.

Ved alvorlig kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet som oppstår på grunn av aldersrelaterte tilstander, bistår kompetansetjenesten kommunene.

Tjenesten har henvisningsfritak. Brukere, pårørende og andre tjenesteytere kan henvende seg direkte til enhetene i NKDB.

Alle enhetene ved NKDB er gjennom avtaler tilknyttet Helse Nord RHF. Vi samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Her kan du lese mer om nasjonale tjenester.

Regionsentrene

I samarbeid med kommunene har regionsentrene et særlig ansvar for oppfølging av personer med døvblindhet i sin del av landet. De tar imot henvendelser direkte fra brukere selv, pårørende og relevante fagpersoner, gjør utredninger og gir råd/veiledning og opplæring. De sprer kunnskap om døvblindhet, gir råd om aktuelle tiltak og informerer om de rettigheter som personer med døvblindhet har.

Regionsenteret for døvblinde, Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Postadresse: Postboks 88,
9038 Tromsø Kontorsted: Grønnegata 83,
9008 Tromsø Tlf: 77 75 58 30
E-post: RegionsenteretDB@unn.no
Region: Troms, Finnmark, Nordland og Svalbard

Statped, avdelingene for kombinerte sansetap og døvblindhet, lokasjon Bergen 
Postadresse: Statped postmottak, postboks 113, 3081 Holmestrand
Kontorsted: Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Region: Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland

Statped, avdelingene for kombinerte sansetap og døvblindhet, lokasjon Oslo 
Postadresse: Statped postmottak, postboks 113, 3081 Holmestrand
Kontorsted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo 
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Region: Trøndelag, Innlandet, Oslo og Akershus

Signo kompetansesenter
Molandveien 44, 3158 Andebu
Tlf: 33 43 86 00
E-post: ssk@signo.no
Region: Agder, Buskerud, Telemark, Østfold og Vestfold

Sentre med landsdekkende funksjoner

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde
Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde tilbyr kombinert  syns- og hørselsutredning og habilitering/rehabilitering. Fokus er muligheter gjennom kunnskap om eget sansetap. De gir opplæring i ulike kommunikasjonsformer. Eikholt tilbyr utprøving og opplæring i hjelpemidler, inklusiv IT/iPad og iPhone. Kurs og opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk.

Helen Kellers vei 3, 3031 Drammen
Tlf: 32 88 90 50
E-post: post@eikholt.no

Statped, landsdekkende funksjon for tverrfaglige synsfunksjonsutredninger
Fagavdeling syn i Statped har en egen landsdekkende funksjon i forhold til synsutredninger for personer med døvblindhet/kombinerte sansetap.

Postadresse: Statped postmottak, postboks 113, 3081 Holmestrand
Kontorsted: Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo 
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no

Koordineringsenheten

Koordineringsenheten skal koordinere virksomheten i NKDB. De bidrar til økt samarbeid med brukerorganisasjonene, informasjonsformidling, samt økt forsknings- og utviklingsarbeid. De skal være nettverksbyggende og rådgivende.

Kontaktperson er leder for koordineringsenheten Trine Seljeseth: trine.seljeseth@unn.no

Våre oppgaver er videre knyttet til:

 • å ha oversikt over tilbud og etterspørsel av tjenester, samt vurdere behovet for nye eller endrende tilbud
 • å ha oversikt over den faglige kompetansen i kompetansetjenesten, og bidra til at nødvendig kompetanse utvikles og rekrutteres
 • å holde nær kontakt og samarbeide med brukerorganisasjonene for personer med døvblindhet
 • å opprettholde og utvikle kontakt og avtaler med sentrale samarbeidspartere

I samarbeid med de øvrige enhetene i kompetansetjenesten utfører vi oppgaver innenfor:

 • forskning og fagutvikling
 • informasjon og kommunikasjon
 • dokumentasjon

Kontakt: 

 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, koordineringsenheten 
  Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 88, 9038 Tromsø
  Kontorsted: Grønnegata 83, 9008 Tromsø
  Tlf: 77 75 58 30
  E-post: dovblindhet@unn.no

 

 

Gruppefoto av cirka femti rådgiver utenfor hotell i pent sommervær. Fellesbilde utenfor The Edge i Tromsø. Rådgersamling 2022. Foto: Roy-M. Østerbøl