Offentlige instanser

Det er mange offentlige instansene som kan gi bistand og tjenester til mennesker med sansetap og deres nærpersoner. Hensikten med denne siden er å gi en kort innføring i hvordan disse offentlige tjenestene er organisert.

Staten

Noen aktuelle offentlige instanser på statlig nivå:

NAV (stat) 

  • når det gjelder deler av virksomheten, som blant annet hjelpemidler, trygdeytelser og tilrettelegging av utdanning og arbeid

Spesialisthelsetjenesten

  • som består av offentlige og private aktører. Den offentlige spesialisthelsetjenesten er knyttet til helseforetakene, ofte i sykehusinstitusjoner, men også lokalisert utenfor sykehusene

Statsforvalteren

  • statens representant i fylkene, med tilsynsansvar, det vil si ansvar for å følge opp lovverk, vedtak, mål og retningslinjer fra storting og regjering. Statsforvalteren er også klageinstans når det gjelder lovpålagte tjenester som både stat og kommune yter, og dermed også for alle avgjørelser og vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Kommunen

Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge livsarenaer som bolig, fritid, arbeid og opplæring for dem som har behov for det. Dette skal skje på en måte som fremmer mestring og inkludering i samfunnet. Kommunen har også et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Kommunen er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på grunnleggende velferdsgoder som blant annet helsefremmende og forebyggende tjenester: legetjeneste, forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Av andre kommunale ansvarsområder kan nevnes: tilrettelegging av bolig, støttekontakt- og avlastningsordning, sosiale tjenester som for eksempel forebygging av sosiale problemer og økonomisk sosialhjelp, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse.

Kommunene har ulik organisering av sine tjenester.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for tannhelse for enkelte personer med sjeldne diagnoser. 

Les mer om døvblindhet og tannbehandling. 

Fylkeskommunen har også ansvar for transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-tjeneste). TT-tjenesten er ikke lovpålagt.

Les mer om TT-tjeneste på helsenorge.no.

Fylkeskommunene har ulik organisering av sine tjenester.

Hvordan finne frem?

Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke tjenester det offentlige kan tilby. Kommunen eller fylkeskommunen kan kontaktes for nærmere informasjon.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har et eget rettighetssenter. De hjelper deg med å få oppfylt dine rettigheter.

Kilder

Statsforvalteren. Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Helsenorge.no. Offentlig nettportal med kvalitetssikret informasjon om en rekke ulike tema.

Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Nettstedet Norge.no er en veiviser til digitale tjenester fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.

Aktuelle lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19.Hentet fra Lovdata.no.

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00.Hentet fra Lovdata.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30.Hentet fra Lovdata.no.

Kommuneloven. (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83.Hentet fra Lovdata.no.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 2017 nr. 51.Hentet fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] av 16. juni 2006 nr. 20.Hentet fra Lovdata.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63.Hentet fra Lovdata.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71.Hentet fra Lovdata.no.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 2. juli 1999 nr. 62.Hentet fra Lovdata.

Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009 nr. 131.Hentet fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61.Hentet fra Lovdata.