Staten

Noen aktuelle offentlige instanser på statlig nivå:

NAV (stat) 

  • deler av virksomheten har ansvar for blant annet hjelpemidler, trygdeytelser og tilrettelegging av utdanning og arbeid

Spesialisthelsetjenesten

  • består av både offentlige og private aktører. Den offentlige spesialisthelsetjenesten er knyttet til helseforetakene, ofte i sykehusinstitusjoner, men også lokalisert utenfor sykehusene

Statsforvalteren

  • statsforvalteren er statens representant i fylkene, med tilsynsansvar, det vil si ansvar for å følge opp lovverk, vedtak, mål og retningslinjer fra storting og regjering. Statsforvalteren er også klageinstans når det gjelder lovpålagte tjenester som både stat og kommune yter, og dermed også for alle avgjørelser og vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Kommunen

Kommunen har et særlig ansvar for å tilrettelegge livsarenaer som bolig, fritid, arbeid og opplæring for dem som har behov for det. Dette skal skje på en måte som fremmer mestring og inkludering i samfunnet. Kommunen har også et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester.

Kommunen er ansvarlig for at innbyggerne har tilgang på grunnleggende velferdsgoder som blant annet helsefremmende og forebyggende tjenester: legetjeneste, forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid og sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering.

Av andre kommunale ansvarsområder kan nevnes: tilrettelegging av bolig, støttekontakt- og avlastningsordning, sosiale tjenester som for eksempel forebygging av sosiale problemer og økonomisk sosialhjelp, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistanse.

Hvordan skal jeg få oversikt over kommunens tilbud?

Det kan være vanskelig å orientere seg om hvilke tjenester det offentlige kan tilby. 

Kommunene har ulik organisering av sine tjenester.
Ta kontakt med din egen kommune for å få oversikt over hvilke tilbud og tjenester som tilbys der du bor.

Fylkeskommunen

Fylkeskommunen har blant annet ansvar for tannhelse for enkelte personer med sjeldne diagnoser. 

Les mer om tannbehandling for personer med døvblindhet. 

Fylkeskommunen har også ansvar for transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-tjeneste). TT-tjenesten er ikke lovpålagt.

Les mer om TT-tjeneste på helsenorge.no.

Fylkeskommunene har ulik organisering av sine tjenester.
Ta kontakt med din egen fylkeskommune for å få oversikt over hvilke tilbud og tjenester som tilbys.

Kilder og les mer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) - rettighetssenteret. Dette er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som angår personer med funksjonsnedsettelse og/eller kronisk sykdom. Her kan man få svar på spørsmål som gjelder både velferdsrettigheter og diskriminering.

Helsenorge.no. Offentlig nettportal med kvalitetssikret informasjon om en rekke ulike tema.

Norge.no – veiviser til offentlige tjenester på nett. Nettstedet Norge.no er en veiviser til digitale tjenester fra statlige virksomheter, fylkeskommuner og kommuner.

Statsforvalteren. Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Statsforvalteren er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.

Aktuelle lover

Folketrygdloven. (1997). Lov om folketrygd (folketrygdloven) av 28. februar 1997 nr.19. Hentet fra Lovdata.no.

Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 nr. 00. Hentet fra Lovdata.no.

Helse- og omsorgstjenesteloven. (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) av 24. juni 2011 nr. 30. Hentet fra Lovdata.no.

Kommuneloven. (2018). Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 22. juni 2018 nr. 83. Hentet fra Lovdata.no.

Likestillings- og diskrimineringsloven. (2017). Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16. juni 2017 nr. 51. Hentet fra Lovdata.no.

NAV-loven. (2006). Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (arbeids- og velferdsforvaltningsloven) [NAV-loven] av 16. juni 2006 nr. 20. Hentet fra Lovdata.

Pasient- og brukerrettighetsloven. (1999). Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) av 2. juli 1999 nr. 63. Hentet fra Lovdata.

Plan- og bygningsloven. (2008). Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 2008 nr. 71. Hentet fra Lovdata.no.

Psykisk helsevernloven. (1999). Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) av 2. juli 1999 nr. 62. Hentet fra Lovdata.

Sosialtjenesteloven. (2009). Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) av 18. desember 2009 nr. 131. Hentet fra Lovdata.no.

Spesialisthelsetjenesteloven. (1999). Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) av 2. juli 1999 nr. 61. Hentet fra Lovdata.