Det finnes mange gode hjelpemidler som kan gjøre dagliglivet enklere for personer med alvorlig kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. 

Hjelpemidler kan støtte kommunikasjonen, gjøre informasjonstilegnelsen lettere og mer effektiv og kan gjøre det mulig å ta seg fram på egen hånd.

De aller fleste av hjelpemidlene er utviklet for å avhjelpe enten synsnedsettelse eller hørselsnedsettelse. Ved tildeling av hjelpemidler til en som har både nedsatt syn og hørsel, er det viktig å ta hensyn til det kombinerte sansetapet.

Det kan ytes stønad fra folketrygden for å kompensere for utgifter til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet, etter gjeldene regler. Noen hjelpemidler kan man derfor søke om fra det offentlige, mens andre hjelpemidler må man betale selv.

Hjelpemidler

Hensikten med hjelpemidler er å utnytte syn og hørsel best mulig, selv om funksjonen er nedsatt. I mange tilfeller kan hjelpemidler bidra til at man kan mestre ulike aktiviteter, som å lese, skrive, lytte, se på TV, forflytte seg rundt osv. 

Noen hjelpemidler er basert på bruk av forstørring og/eller berøring som støtte eller erstatning for tapt syn. Andre er basert på hørselen og forsterking av lyd. I tillegg kan man få hjelpemidler som vibrerer. 

Selv om hjelpemidler ikke kan erstatte tapte sanser, kan de til en viss grad kompensere for redusert funksjon, løse en del praktiske oppgaver og bidra til å gjøre hverdagen enklere.

Det er viktig at hjelpemidlene er tilpasset den enkeltes behov og motivasjon til å ta dem i bruk. God opplæring og oppfølging er en forutsetning.

Her kan du lese mer om:

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Alle som har et varig syns- og/eller hørselstap kan søke om lån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral etter gjeldende regler.

Etter lov om folketrygd (folketrygdloven), kan personer som har fått sin funksjonsevne varig (over to år) og vesentlig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån av ulike hjelpemidler og tjenester. Dette er hjemlet i lov om folketrygd § 10-7. 

Det kan blant annet ytes stønad i forbindelse med nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i hjemmet (folketrygdlovens § 10.6). 

Dersom du fyller vilkårene, kan det følgende være aktuelt (det vises kun det som gjelder ved syns- og hørselsnedsettelse): 

a) hjelpemidler [...]

b) høreapparat

d) førerhund

e) lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte

f) tolkehjelp for hørselshemmede

g) tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

Dersom vilkårene ikke oppfylles, kan man kjøpe hjelpemidlene selv. 

Les mer om hvordan du kan søke om hjelpemidler. 

Syns- og hørselskontakten i kommunen

Ved behov for hjelpemidler kan du kontakte hjemkommunen din. Det er ofte kommunens syns- og/eller hørselskontakt, eller ergoterapeut, som vil hjelpe deg. 

Disse fagpersonene avdekker behov, formidler syns- og hørselshjelpemidler og tilbyr opplæring og oppfølging i bruk av hjelpemidlene. Det er viktig at det settes av god tid til dette, slik at brukerne og fagpersonene sammen kan finne frem til gode løsninger for den enkelte. 

I noen tilfeller henvises det videre til NAV Hjelpemiddelsentral. Dette gjelder spesielt ved behov for mer avanserte hjelpemidler.

Informasjonstjenesten i kommunen er behjelpelig med å finne frem til syns- og/eller hørselskontakten, eller ergoterapeuten, i din kommune. 

NAV Hjelpemiddelsentral

NAV Hjelpemiddelsentral er et ressurs- og kompetansesenter som har et overordnet og koordinerende ansvar for å løse utfordringer til personer med nedsatt funksjoneevne i sitt fylke. 

De bistår med rådgivning, veiledning, opplæring og tilrettelegging til kommuner, arbeidssgivere og samarbeidspartnere. 

NAV Hjelpemiddelsentral tilbyr også tolketjenester til døve, døvblinde og hørselshemmede. 

Les mer om NAV Hjelpemiddelsentral.

Nyttige lenker

Fra NAV

  • Appbiblioteket.no - Et nettsted fra NAV om om bruk av smartteknologi for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 
  • Hjelpemiddeldatabasen.no - Et nettsted fra NAV med oversikt over produkter som har rammeavtaler med NAV. I tillegg kan alle som selger produkter som kan bidra til å redusere konsekvensene av funksjonsnedsettelser informere om sine produkter i Hjelpemiddeldatabasen.
  • Hjelpemidler og tilrettelegging - Et nettsted fra NAV med informasjon om hjelpemidler, tilrettelegging, søknadsskjema, kontaktinformasjon osv. 
  • Kunnskapsbanken.net - Et nettsted fra NAV om hjelpemidler, tilrettelegging og tolk. 

Fra Norges Blindeforbund (NBF)

Hjelpemiddeloversikt

  • Adaptor hjelpemidler AS. Faghandel for blinde og svaksynte, med vekt på hjelpemidler, belysning og universell utforming.
  • Enklere liv. Et nettsted med oversikt over nyttige produkter som kan bidra til å gjøre hverdagen enklere.