Brukermedvirkning

Eldre døvblind mann sitter i en blå sofa med sin ipad. En kvinnelig tolk/ledsager sitter til venstre for ham.
Illustrasjonsfoto: Roy-Morten Østerbøl.

Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. (Stortingsmelding nr. 34-1996-97). 

Hensikten med brukermedvirkning er å tilføre forvaltningen kompetanse som brukerne har, og å utvikle forslag til endringer som bedrer brukernes tilbud.
 
Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet, og enkeltpersoner skal medvirke i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon (individnivå). Samtidig skal representanter for organisasjoner medvirke i utforming av tjenester på tjeneste- og systemnivå.