Syns- og hørselstap

En person som har nedsatt hørsel, vil kompensere dette så godt som mulig ved å bruke synssansen. For en person med nedsatt syn, vil hørselen spille en stor rolle for å kompensere for synstapet. 

Når begge fjernsansene er svekket, kan det bli vanskeligere å kompensere for sansetapene ved å bruke og utnytte syns- og/eller hørselsresten.

Syns- og hørselsnedsettelsen forsterker på denne måten hverandre. Ved et alvorlig, kombinert syns- og hørselstap, kan vi si at 1 + 1 ikke lenger er 2, men kanskje 3? 

Kombinasjonen av de to funksjonsnedsettelsene skaper en helt ny situasjon. Det kombinerte sansetapet er en egen funksjonsnedsettelse, som kan ha konsekvenser på ulike områder, som kommunikasjon, informasjonstilegnelse og det å kunne ferdes og orientere seg i omgivelsene ("Orientering og mobilitet"). 

Eldre med kombinert syns- og hørselstap

Eldre med kombinerte sansetap er en svært uensatet gruppe:

  • personer som er født med en kombinasjon av syns- og hørselstap - såkalt medfødt syns- og hørselstap 
  • personer som har en eller flere sansetap som har oppstått etter at språket er utviklet - såkalt ervervet syns- og hørselstap
  • personer som har et aldersbetinget kombinerte syns- og hørselstap. Dette er den største gruppen, og har vokst opp med normal syns- og hørselsfunksjon og først i eldre år fått svekket syn og hørsel
  • personer som har hatt en synsvanske mer eller mindre hele livet, og så fått et aldersbetinget hørselstap (presbyakusis) med alderen
  • personer som har hatt et hørselstap fra fødsel eller tidlig i livet, og så fått et aldersbetinget synstap med alderen. 

Økt forekomst av syns- og hørselsnedsettelse i eldre år øker sannsynligheten for at sansetapene forekommer i kombinasjon hos en og samme person. 

Helse hos eldre - syn og hørsel

Nedsatt syn og hørsel er vanlig blant eldre, og kan redusere sosial kontakt og mulighetene til å fungere godt i hverdagen.

  • Nær én av ti over 66 år sier at de har problemer med synet, selv om de bruker briller (SSB Statistikkbanken).
  • Én av fem over 66 år oppgir at de har problemer med hørselen selv om de bruker høreapparat (SSB Statistikkbanken).
  • Opp mot halvparten av befolkningen eldre enn 65 år og omtrent tre firedeler av befolkningen over 74 år har et hørselstap som er av betydning for kommunikasjon.
  • Kombinasjonen av at vi lever lengre og store fødselskull spesielt etter andre verdenskrig 1940-1945, medfører at vi vil få en større andel eldre de kommende årene.

Sakset fra Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge - Helse hos eldre.

Kilder

Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge - Folkehelserapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge. Kapitlene oppdateres regelmessig. Du finner også en kortversjon på engelsk og norsk.

Folkehelserapporten - Helse hos eldre - Eldres helse i Norge. Hvilke sykdommer og helseplager vi har i eldre år, levevaner og sosiale forskjeller.