Du er her: Forsiden/Om oss

NKDB

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Gruppebilde av NKDBs rådgivere.
Fellesbilde fra rådgiversamlingen i Asker, 2019. Foto: Roy-M. Østerbøl.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet.

Vi følger for tiden myndighetenes anbefalinger for å redusere smitte av koronaviruset og har tilpasset vår arbeidspraksis. Se utfyllende informasjon her. 

Norgeskart 2020

Alle enhetene ved NKDB er tilknyttet Helse Nord RHF. Vi samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Regionsentrene

I samarbeid med kommunene har regionsentrene et særlig ansvar for oppfølging av personer med døvblindhet i sin del av landet. De tar imot henvendelser direkte fra brukere selv, pårørende og relevante fagpersoner, gjør utredninger og gir råd/veiledning og opplæring. De sprer kunnskap om døvblindhet, gir råd om aktuelle tiltak og informerer om de rettigheter som personer med døvblindhet har.

Sentre med landsdekkende funksjoner

Koordineringsenheten

Koordineringsenheten skal koordinere virksomheten i NKDB. De bidrar til økt samarbeid med brukerorganisasjonene, informasjonsformidling, samt økt forsknings- og utviklingsarbeid. De skal være nettverksbyggende og rådgivende.

Kontaktperson er leder for koordineringsenheten Trine Seljeseth: trine.seljeseth@unn.no

Våre oppgaver er videre knyttet til:

 • å ha oversikt over tilbud og etterspørsel av tjenester, samt vurdere behovet for nye eller endrende tilbud
 • å ha oversikt over den faglige kompetansen i kompetansetjenesten, og bidra til at nødvendig kompetanse utvikles og rekrutteres
 • å holde nær kontakt og samarbeide med brukerorganisasjonene for personer med døvblindhet
 • å opprettholde og utvikle kontakt og avtaler med sentrale samarbeidspartere

I samarbeid med de øvrige enhetene i kompetansetjenesten utfører vi oppgaver innenfor:

 • forskning og fagutvikling
 • informasjon og kommunikasjon
 • dokumentasjon

Kontakt: 

 • Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde, koordineringsenheten 
  Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 88, 9038 Tromsø
  Kontorsted: Grønnegata 83, 9008 Tromsø
  Tlf: 77 75 58 30
  E-post: dovblindhet@unn.no

Kompetansetjenesten gir tilbud til

- personer med sjeldne medfødte og tidlig ervervede tilstander, sykdommer eller syndromer som medfører døvblindhet eller alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming 

pårørende

- fagmiljøer

Les om våre tilbud og tjenester

Tilbudet utvikles i samarbeid med

 

 • personer med døvblindhet
 • pårørende
 • kommunale instanser
 • brukerorganisasjoner
 • annen spesialisthelsetjeneste
 • andre tjenesteytere, som NAV og Statped

Tilgang til tjenester fra enhetene i kompetansetjenesten kan gis uten at det foreligger en formell henvisning til spesialisthelsetjenesten. Det kan tas direkte kontakt med enhetene i kompetansetjenesten og tjenestene er tilgjengelige i alle livets faser.

Kompetansetjenesten skal i samarbeid med andre faginstanser bidra til at personer med døvblindhet mottar tjenester som bidrar til at de oppnår best mulig funksjonsnivå og mestrer hverdagen bedre. Det skal også gis tjenester til det øvrige hjelpeapparatet, som gjør dette i stand til å yte bedre tjenester til personer med døvblindhet og deres pårørende.

Tjenestene skal være individ- og systemorienterte

 

 • Individorienterte tjenester innebærer direkte kontakt med personer med døvblindhet og hans/hennes pårørende/nærpersoner og tar utgangspunkt i særlige uttrykte behov.
 • Systemorienterte tjenester er tjenester av mer generell karakter som tilbys kommuner, fylkeskommuner og spesialisthelsetjenesten, samt det helhetlige sosiale og kulturelle miljøet som personer med døvblindhet er en del av.

Faglig referansegruppe

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde har en faglig referansegruppe bestående av:

 • Ole Elvesveen, representant for brukerorganisasjonen FNDB
 • Audun Zapffe, representant for brukerorganisasjonen FNDB
 • Kari K. Engan, representant for brukerorganisasjonen LSHDB
 • Kristin Opedal, representant for helseregionen Helse Vest
 • Terje Christoffersen, representant for helseregionen Helse Nord
 • Ingrid Olsen Høye, representant for helseregionen Helse Midt
 • Roar Meland, representant for sentre med landsdekkende funksjoner
 • Merete Andreassen, representant for regionsentrene
 • Gunnhild Haug, representant for NAV

Referansegruppen skal sikre at de nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt i Forskrift nr. 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med tilhørende veileder.

Organisering

Kompetansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge, og er tilknyttet Helse Nord RHF, som alle enhetene har fireårige avtaler med.