”Personer med døvblindhet velger yrke ut fra sine interesser og ferdigheter, slik som befolkningen forøvrig, men det er noen begrensninger ved yrker eller arbeidsoppgaver som krever godt syn og god hørsel. Yrkesaktive døvblinde finnes derfor i mange bransjer, og vi har snakket med døvblinde som har jobbet med vidt forskjellige arbeidsoppgaver, fra akademiske til manuelle yrker, innenfor primærnæring, kontor, undervisning, service, helse og industri med mer. Det er flere valgmuligheter for de som bor i tettbygde strøk”
(Mona Høsøien, NAV SYA i rapporten "Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet").

Tilrettelegging

De fleste personer med kombinert syns- og hørselshemming / ervervet døvblindhet kommer etter hvert i en situasjon som krever tilrettelegging og nye valg, i forhold til sin arbeidssituasjon. Det kan være forårsaket av endringer i syns- og hørselsfunksjon, eller av endringer på arbeidsplassen.

Virkemidler og tiltak som kan bidra til at personer med døvbilndhet kan fortsette i jobben kan være:

  • optimalisering av syn og hørsel
  • hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidsmiljøet
  • lese- og sekretærhjelp
  • tolk- og ledsagertjeneste
  • transport til og fra jobb
  • informasjon og veiledning til arbeidsgiver og kollegaer
  • fleksibel eller redusert arbeidstid
  • opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker.

NAV lokalt har ansvar for at personer med døvblindhet, på lik linje med andre, får bistand for å kunne være i arbeid. For å ivareta at den enkelte får riktig bistand, må kompetanse om arbeid og avklaring av arbeidsevne, kompetanse om døvblindhet og omstillingsprosesser og kompetanse om tilrettelegging av arbeidsplass kobles sammen i hvert enkelt tilfelle. Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde tilbyr NAV tilpasningskurs for personer med døvblindhet som er i arbeid.

NAV tolketjenesten

Arbeidstilbud spesielt tilrettelagt for personer med døvblindhet

Signo har arbeidsmarkedstiltak for døve og personer med døvblindhet på oppdrag fra NAV. Tiltakene består av faste arbeidsplasser for uføretrygdede og tiltak rettet mot de som mottar rehabiliteringspenger eller attføringsstønad. Tegnspråk og supplerende kommunikasjon brukes i arbeidsmiljøet. Les mer om Signo sitt arbeidstilbud her.

Du som møter utfordringer i din arbeidssituasjon bør til å begynne med ta kontakt med NAV lokalt, for å starte et samarbeid og utarbeidelse av en plan. Ofte vil en slik plan involvere flere aktører. Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde kan bistå med rådgivning og veiledning. Kontaktinformasjon til alle enheter finner du her.
 

Forskning om arbeidsliv for personer med ervervet døvblindhet

Arbeidsforskningsinstituttet har fra 2006 til 2008 hatt et prosjekt hvor de prøvde å identifisere hvilke muligheter personer med døvblindhet har i arbeidslivet og finne løsninger som kan fungere på deres hjemsted.

Klikk her for å lese antologien Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet på arbeidsforskningsinstituttets hjemmeside.