Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett på en offentlig grunnskoleopplæring. Barn har også rett til barnehageplass innen august det året de fyller ett år. Opplæring skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte i skole og barnehage. Det er et kommunalt ansvar. (Opplæringsloven § 1-3 og 2-1, Barnehageloven §16)

Regionsentrene for døvblinde tilbyr kurs, rådgiving og veiledning til opplæringsansvarlige og assistenter for personer med døvblindhet. Informasjon om regionsentrene finnes her.

Barnehage

De fleste barn med døvblindhet har et tilrettelagt barnehagetilbud i hjemkommunen.
- Ved behov kan barnehagen søke kommunen om støtte til tilrettelegging av bygg, eller eventuelt annen tilrettelegging som senker barrierene for funksjonshemning 
(Barnehageloven §37).

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritert plass ved opptak i barnehage. Dette er kommunens ansvar. (Barnehageloven §18)

I noen kommuner er det barnehagetilbud som er spesialtilpasset barn med nedsatte hørselsfunksjoner.

I mange kommuner er det også barnehager som har mer erfaring og kompetanse på nedsatt hørselsfunksjon enn andre, ta kontakt med din kommune så får du informasjon om det finnes hos dere.

Temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen setter fokus på tema som er viktig for tilrettelegging i barnehagen.

Grunnskole

De fleste barn med døvblindhet har et tilrettelagt tilbud i nærskolen.

Den enkelte kommune og fylkeskommune har ansvar for å gi barn, unge og voksne opplæring og mulighet for utvikling (opplæringsloven §1-3)

Eleven har rett på spesialundervisning om det ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen (opplæringsloven §5-1)

Det finnes tilpasset skoletilbud for elever med nedsatt hørselsfunksjon i flere kommuner. Blant annet Bergen, Fredrikstad, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Trondheim, Tromsø og Tønsberg.

Diamanten skole for elever med døvblindhet er et statlig skoletilbud for barn og unge med medfødt døvblindhet og ligger i Oslo. De har inntak for elever fra Oslo, Viken og Innlandet. Diamanten skole tilbyr også korttidsopphold til elever som har skoletilbud i egen kommune.

Signo kompetansesenter i Vestfold har et landsdekkende skoletilbud for personer med døvblindhet. Skolen har også et bo- og fritidstilbud. Mer om tilbudet på deres hjemmeside.

Statped i Bergen, Oslo og Trondheim har deltidstilbud for elever med hørselshemning. Dette kan være et alternativ også for noen elever med døvblindhet. Elevene får da mulighet for korttidsopphold i kombinasjon med nærskolen, ofte i samarbeid med at foreldrene får «Se mitt språk»-kurs.

Videregående Opplæring

Fylkeskommunen skal oppfylle retten til videregående opplæring (opplæringsloven §13-3) Opplæringen kan gis ved fylkeskommunens egne tilbud eller ved innvilgelse av skoleplass ved eksterne tilbud.

Fylkeskommunen skal sette inn nødvendige tiltak for tilrettelegging ved den skolen eleven går ved. Hørselshemmede elever har rett på opplæring med tolk (opplæringsloven §3-9)

Det finnes ulike tilbud unge med døvblindhet kan velge mellom:

Rett til utvidet videregående opplæring.

Elever som har rett til spesialundervinging i videregående opplæring kan få opplæring i inntil to år ekstra ved behov for å oppnå opplæringsmålene. Det må ligge en sakkyndig vurdering til grunn for å få innvilget ekstra rett til opplæring. (Opplæringsloven §3-1)

Voksenopplæring

Voksne som har behov for grunnskoleopplæring, har rett på slik opplæring. De har også rett på spesialundervisning hvis de ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet Opplæringsloven §4A.1 og §4A-2).

Målet ved voksenopplæring er å gi den enkelte et mer meningsfylt liv. Det kan være med på å utvikle eller vedlikeholde ferdigheter. Det kan omfatte for eksempel tegnspråk, taktilt tegnspråk, haptisk kommunikasjon, punktskrift, og teknikker for orientering og mobilitet.

Noen voksenopplæringstilbud er spesielt tilpasset personer med døvblindhet:

Kommunalt tilbud kan også tilpasses i kommunen man bor i, kontakt voksenopplæringen i bostedskommunen din for informasjon.  

Universitet og høyskoleutdanning

Universitet og høgskoler har konsulenttjenester for funksjonshemmede studenter. Det anbefales å kontakte denne tjenesten for råd og praktiske løsninger for eksempel i forbindelse med tilrettelegging av studielitteratur, IT-løsninger og hjelpemidler, eksamener og så videre.

Du kan ha rett på tolk under utdanningen. Du må da søke om dette fra tolketjenesten.

Du kan få hjelpemidler og teknisk tilrettelegging, dette må søkes om hos hjelpemiddelsentralen.

Som student med døvblindhet kan man ha rett på ekstra stipend fra Lånekassen. Dette er et stipend som skal kompenserende for at det er ekstra krevende å være student med en funksjonshemning. Det kan da være vanskelig å ta seg en jobb ved siden av studiet. Ekstra stipendet gir en ekstra sum hver måned, to måneder på sommeren og støtte til et ekstra år.