Du er her: Forsiden/Aktuelt

Bedre kunnskapsdeling

Vegard Forøy og Morten Flatebø, henholdsvis prosjektleder og redaktør for Kunnskapsbanken.net
Vegard Forøy og Morten Flatebø, henholdsvis prosjektleder og redaktør for Kunnskapsbanken.net

NAV Hjelpemidler og tilrettelegging opplevde at mye nyttig fagstoff ikke kom godt nok fram på Nav.no. Derfor har de lansert Kunnskapsbanken.net. 

Målgruppe for den nye nettsiden er alle som er opptatt av funksjonshemming og deltakelse i samfunnet. Innholdet består av fagstoff og opplæringsmateriell innen tolking, tilrettelegging og hjelpemiddelformidling. Etter hvert skal det bli mulig med erfaringsdeling, og det er ønsker om å opprette diskusjonsforum. 

- Vi trengte en egen nettside for fagstoff, som et supplement til det vi har på Nav.no og Hjelpemiddeldatabasen.no. Vi har også hatt et ønske om å dele mer fra våre fagområder, ikke minst med tanke på behov hos våre eksterne samarbeidspartnere, forteller Morten Flatebø, redaktør for den nye siden og kommunikasjonsrådgiver ved Fagsenteret for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. 

Vil ha mer fagstoff

Kunnskapsbanken.net er ennå i startfasen, og det legges fortløpende ut mer innhold.

- I første omgang har vi tatt med stoff som er lett tilgjengelig, samt nye aktualitetssaker. Vi har ennå ikke kommet dit at vi viser bredden av det vi ønsker å ha på de ulike fagområdene, blant annet innenfor tolking vil vi gjøre mer, sier Flatebø, som jobber sammen med en liten redaksjonsgruppe.

De ønsker å involvere flest mulig fagpersoner på hjelpemiddelsentralene i arbeidet med å utvikle den nye nettsiden.

- Vi finner godt med innhold i gamle kurs og temahefter, der har vi hatt mye å velge mellom. Alt av relevante fagartikler og opplæringsmateriell er interessant for oss.  Vi oppfordrer våre kolleger til å komme med tips og fagstoff som de har liggende og vil dele med andre.  

Mer kunnskap om døvblindhet

Ett av de nye prosjektene er e-læring om døvblindhet og kombinert syns- og hørselsnedsettelse. Prosjektet skal fungere som en veileder og innføring om hvordan man kan møter personer som ser og hører dårlig.

- Dette e-læringsprosjektet henvender seg til dem som ikke kan så mye om døvblindhet fra før av. Det kan være kommunalt ansatte i hjemmetjenesten, personlige assistenter, støttekontakter eller treningskontakter, og andre personer i omgivelsene rundt dem ser og hører dårlig. Vi vil at dette skal være ett av flere tiltak for å øke deres kompetanse, forteller Vegard Forøy, prosjektleder og seniorrådgiver ved NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.  

Bakgrunn for e-læringsprosjektet

Prosjektet startet i fjor høst med bakgrunn i et konkret oppdrag fra Stortinget, og overføring av midler fra statsbudsjettet.

- NAV Hjelpemidler og tilrettelegging skal gi mer systematiske tjenester til kommunale fagpersoner. Vi skal også bistå kommunene med kunnskap og kompetanse, sier Forøy.

Fokuset skal være rettet mot personer som ennå har syns- og hørelsesrest, altså de som inngår i kategorien ervervet døvblinde. Mange av dem er eldre mennesker, og de har ofte en forverrende tilstand.

- Vi ser at mange kommuner trenger et tilbud som er lett tilgjengelig og som de kan bruke når de har tid og behov.  For oss er det dessuten viktig at våre brukere for ivaretatt sine individuelle behov for tolk- og ledsagertjenester. Dette prosjektet skal styrke det totale tilbudet for døvblinde i Norge, understreker Forøy. 

Samarbeider med flere

Med seg i arbeidet har Forøy ei prosjektgruppe satt sammen av representanter fra hjelpemiddelsentralene i Sør-Trøndelag, Oslo-Akershus, Buskerud og Hordaland.

- Vi har valgt disse fordi de har flest brukere med døvblindhet, og derfor mye erfaring og kompetanse på området.

De benytter seg også av responsgrupper, og har hatt et kontinuerlig samarbeid med NKDB, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP), Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) og Foreningen Norges døvblinde (FNDB).

- Vi har hatt gjennomgang av det første utkastet til de planlagte e-læringsmodulene, og har allerede nå fått inn mange nyttige innspill og tilbakemeldinger. Samarbeidet og dialogen med responsgruppene er viktig for at sluttproduktet skal bli så godt som mulig, og vil derfor opprettholdes gjennom hele utviklingsarbeidet. 

Lansering til våren

E-læringsmodulen skal etter planen bestå av flere kapitler med tema som: Mål og målgrupper, om døvblindhet og kombinert syns- og hørselsnedsettelse, kommunikasjon, beskrivelse, ledsaging og andre viktige aktører. Mange av temaene blir belyst med både tekst, illustrasjonsfilmer og praktiske eksempler.   

- Vi satser på å ha en versjon klart til utprøving i løpet av februar, som vi vil vise fram for testgruppene våre. Målet vårt er å lansere og implementere e-læringsprosjektet i løpet av mai 2017, og det vil da legges ut på Kunnskapsbanken.net og Nav.no.  

Fakta