Kommunale tilbud

Hjemkommunene har ansvar for bo- og omsorgstilbud til voksne personer med døvblindhet. De fleste voksne med medfødt døvblindhet bor i leilighet eller bofellesskap med heldøgns omsorg. Personer med ervervet døvblindhet kan få tilbud om kommunal omsorgsbolig eller sykehjem når de ikke lenger kan bo i eget hjem.

Tegnspråkkyndig personale som har kunnskap om den sammensatte sanseproblematikken er ofte nødvendig for å kunne kommunisere med personer med døvblindhet. I tilfeller hvor det er behov for kunnskap og tjenester som ikke kommunen selv besitter, kan Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde kontaktes for kurs, råd og veiledning. For mer informasjon kan et av de fire regionsentrene kontaktes.

Tilrettelegging av fysisk miljø i boliger

Det er nødvendig med individuelle tilpasninger:

  • Det fysiske miljøet må tilrettelegges slik at det er oversiktlig og forutsigbart. Personer med døvblindhet, og særlig de med medfødt døvblindhet, sanser og oppfatter omverden i stor grad gjennom berøring og bevegelse.
  • De miljømessige tilpasningene må ta hensyn til behov for lys, kontraster, farger, materialvalg, lyd og akustikk, slik at beboerne kan nyttiggjøre seg av eventuell syns- og hørselsfunksjon. Det kan søkes om tjenester fra NAV Hjelpemiddelsentralen i forbindelse med tilretteleggingen.

Sosiale miljøbetingelser:

  • For personer med medfødt døvblindhet er menneskelige ressurser den viktigste miljøbetingelsen. Det er helt nødvendig å ha kontakt med en annen person for å få tilgang til omverden, forstå sammenheng og oppleve mening. Behovet for kontinuitet og stabilitet i kontakt og kommunikasjon over tid er avgjørende for å kunne etablere nære relasjoner til andre personer og utvikle kommunikasjon og språk.
  • For personer med ervervet døvblindhet er også nære relasjoner til andre mennesker ofte nøkkelen til god livskvalitet.
  • Både personer med medfødt og ervervet døvblindhet bør ha få og fast personell å forholde seg til, slik at det er mulig å bli kjent og forstå hverandre kommunikasjonsmessig.

Tilrettelagte kommunale tilbud:

  • Enkelte kommuner kjøper bo- og omsorgstilbud i andre kommuner der det er etablerte bofellesskap for personer med medfødt døvblindhet
  • Trondheim kommune har omsorgsleiligheter for personer med døvhet og ervervet døvblindhet og sykehjem for personer med sansetap. Omsorgsleilighetene er utformet med et fysisk tilrettelagt miljø og er tilknyttet døgnbemannet personalstab som behersker de kommunikasjonsformene beboerne bruker. Les mer om dette tilbudet på www.trondheim.kommune.no

Tilbud på landsbasis:

Stiftelsen Signo gir tilrettelagte bo- og omsorgstilbud, blant annet i form av omsorgsboliger og alders- og sykehjem. De tilbyr tilbyr et tilpasset kommunikasjonsmiljø hvor visuelt og taktilt tegnspråk står sentralt. Personalet har god kjennskap til brukergruppenes sammensatte behov og arbeider ut fra en språklig og kulturell forståelse av personer med døvblindhet sin situasjon.

Les mer om Signos på www.signo.no