Brukermedvirkning

Eldre døvblind mann sitter i en blå sofa med sin ipad. En kvinnelig tolk/ledsager sitter til venstre for ham.
Illustrasjonsfoto: Roy-Morten Østerbøl.

Hensikten med brukermedvirkning er å tilføre forvaltningen kompetanse som brukerne har, og å utvikle forslag til endringer som bedrer brukernes tilbud. 

Med brukermedvirkning menes at de som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. (Stortingsmelding nr. 34-1996-97). 

Brukermedvirkning er en demokratisk rettighet, og enkeltpersoner skal medvirke i beslutningsprosesser som angår egen livssituasjon (individnivå). Samtidig skal representanter for organisasjoner medvirke i utforming av tjenester på tjeneste- og systemnivå.

NKDBs samarbeidsforum

I Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde har vi et samarbeidsforum som møtes to til tre ganger per år. Forumet har representanter fra brukerorganisasjonene (inntil seks representanter) i tillegg til ledere fra NKDB. Formålet er "å utvikle NKDBs tjenestetilbud gjennom samarbeid, rådgiving, aktiv medvirkning og systematiske tilbakemeldinger."

Se mandat for NKDBs samarbeidsforum her.

Se retningslinje for reise- og møtegodtgjørelse her.