BPA er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv; kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

En BPA-ordning gir mulighet til å administrere egen hverdag, ved at en selv skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med og til hvilke tider. Brukerstyrt personlig assistanse gir muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv.

Retten til BPA er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

Et aktivt og uavhengig liv

Det er ikke satt noen nedre grense for bistandsbehovet, men det forutsettes at behovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å ivareta det gjennom brukerstyrt personlig assistanse, enn gjennom mer tradisjonelle omsorgstjenester. Ordningen skal bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for sin funksjonshemming.

Den som har rett til BPA kan søke sin kommune/bydel om det. Det er ikke noe i veien for å kombinere ulike tjenester, for eksempel hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller støttekontakt med BPA når det er mest hensiktsmessig.

En forelder med ervervet døvblindhet forteller om sin erfaring med BPA:

”Ved oppstart er det mye å organisere rundt BPA; skrive søknad til kommunen, møter, kartlegge behov, annonsering, intervjurunder – eller jakte på noen aktuelle søkere, ansettelsesprosedyrer, opplæring osv. Men når den rette personen blir ansatt, og både personen med døvblindhet og assistenten får god oppfølgning, så vil tjenesten forhåpentligvis fungere bra etter en kort tid.” (Berit Øie, Livet rundt døvblinde foreldre, 2008: 86).

Kommunen eller private aktører som arbeidsleder

I løpet av de siste par årene har det kommet til mange private aktører, som tilbyr kommunene å drifte BPA-ordninger (5 – 10 ulike firmaer). Kommunen kan bestemme at den selv skal være arbeidsleder for assistentene, eller den kan inngå avtale med en privat virksomhet om å ha den daglige driften av en eller flere BPA-ordninger. Hva slags modell som velges er kommunens avgjørelse, men det skal tas hensyn til brukerens ønsker.

Uloba er et andelslag, som eies og drives av personer med funksjonshemming (brukere). Ulobas funksjon er blant annet å gi råd og kurs til brukere som er eller skal bli arbeidsledere. Uloba kan være arbeidsgiver hvis bruker ønsker det og kommunen overfører da sitt arbeidsgiveransvar  til Uloba. Kommunen betaler de tjenester Uloba utfører overfor bruker og hans/hennes BPA. Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) tilbyr også kurs og opplæring til arbeidsledere og assistenter.