Brukerstyrt personlig assistanse og støttekontakt

Jente som får hjelp til å drikke kakao
Illustrasjonsfoto, Lars-Åke Andersen

Brukerstryrt personlig assistanse (BPA) og støttekontakt er begge kommunale ordninger som kan være gode løsninger for personer med døvblindhet.

BPA

BPA er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv; kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

En BPA-ordning gir mulighet til å administrere egen hverdag, ved at en selv skal kunne bestemme hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med, og til hvilke tider. Brukerstyrt personlig assistanse gir muligheter til å leve et aktivt og selvstendig liv.

Retten til BPA er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d.

På Helsedirektoratets nettsider finner du oppdatert informasjon om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), kommunens plikt til å tilby personlig assistanse, brukerrettigheter og tilskudd til opplæring.
www.helsedirektoratet.no

Et aktivt og uavhengig liv
Det er ikke satt noen nedre grense for bistandsbehovet, men det forutsettes at behovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å ivareta det gjennom brukerstyrt personlig assistanse enn gjennom mer tradisjonelle omsorgstjenester. Ordningen skal bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning.

Den som har rett til BPA kan søke sin kommune/bydel om det. Det er ikke noe i veien for å kombinere ulike tjenester, for eksempel hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller støttekontakt med BPA når det er mest hensiktsmessig.

En forelder med ervervet døvbilndhet forteller om sin erfaring med BPA:

”Ved oppstart er det mye å organisere rundt BPA; skrive søknad til kommunen, møter, kartlegge behov, annonsering, intervjurunder – eller jakte på noen aktuelle søkere, ansettelsesprosedyrer, opplæring osv. Men når den rette personen blir ansatt, og både personen med døvblindhet og assistenten får god oppfølgning, så vil tjenesten forhåpentligvis fungere bra etter en kort tid”
(Berit Øie, Livet rundt døvblinde foreldre, 2008: 86).

Kommunen eller private aktører som arbeidsleder
I løpet av de siste par årene har det kommet til mange private aktører som tilbyr kommunene å drifte BPA-ordninger (5 – 10 ulike firmaer). Kommunen kan bestemme at den selv skal være arbeidsleder for assistentene, eller den kan inngå avtale med en privat virksomhet om å ha den daglig driften av en eller flere BPA-ordninger. Hva slags modell som velges er kommunens avgjørelse, men det skal tas hensyn til brukerens ønsker.

Uloba er et andelslag, som eies og drives av personer med funksjonshemning (brukere). Ulobas funksjon er blant annet å gi råd og kurs til brukere som er eller skal bli arbeidsledere. Uloba kan være arbeidsgiver hvis bruker ønsker det og kommunen overfører da sitt arbeidsgiveransvar  til Uloba. Kommunen betaler de tjenester Uloba utfører overfor bruker og hans/hennes BPA. Resurssenter for omstilling i kommunene (RO), og tilbyr også kurs og opplæring til arbeidsledere og assistenter.

Fritid for alle

 

Støttekontakt

Personer med døvblindhet kan være i stor fare for å oppleve ensomhet og isolasjon. Kommunen er pliktig til å legge til rette for mennesker som på ulike vis trenger bistand for å sikre en aktiv og meningsfylt tilværelse sammen med andre. Dette gjelder også for personer som oppholder seg på en institusjon. Støttekontakten kan bistå med å:

  • delta på ulike opplevelser og aktiviteter
  • komme ut av en isolert tilværelse
  • opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk
  • være i fysisk aktivitet
  • holde seg orientert med utgangspunkt i egne interesser

Støttekontaktens utgifter dekkes av kommunen. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe. Det vil være naturlig i mange tilfeller at de funksjonene som støttekontakten skal dekke tas med ved utmåling av timer til brukerstyrt personlig assistanse. Støttekontaktfunksjonen og eventuelt andre tjenester kan bli overført til en BPA-stilling og utføres av en og samme person.

For mer informasjon om BPA- og støttekontaktordningen i kommunene kan en av de fire Regionsentrene kontaktes.

BPA (Helsedirektoratet.no)
BPA: Helse- og omsorgsdepartementet
BPA: Uloba
BPA: Norges Handikapforbund