Steinar Widding, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.
Steinar Widding, forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Arbeidsforskningsinstituttet ledet prosjektet som har til hensikt å identifisere hvilke muligheter personer med ervervet døvblindhet har i arbeidslivet og forsøke å finne løsninger i deltakernes lokalmiljø.

Deltakerne var seks personer med ervervet døvblindhet som befant seg i ulike situasjoner i forhold til arbeid. En var i avsluttingsfasen av en høyere akademisk utdanning og hadde ikke noe arbeidsforhold, to var under yrkesrettet attføring, en hadde uføretrygd, men ønsket å komme tilbake til arbeid og to var i jobb.

Hva kan forbedres?

Prosjektgruppen fant at følgende forhold kan forbedres dersom personer med ervervet døvblindhet skal lykkes på det åpne markedet:

  • Tolketjenestens kapasitet bør økes.
  • Det bør utvikles metoder for analyser av arbeidsprosesser og tilrettelegging av arbeidsplasser.
  • En del hjelpemiddelsentraler bør vurdere om de kan organisere sitt tilbud bedre og øke kvaliteten på formidlingen av hjelpemidler.
  • Det bør utvikles et bedre tverrfaglig samarbeid mellom Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde og aktører som har mer spesialisert arbeidsrettet kompetanse.
  • Mye tyder på at personer med døvblindhet bør få adgang til å få funksjonsassistenter.

Arbeidsmarkedstiltak

– Arbeidsmarkedstiltak som ”Arbeid med bistand” kan fungere bra for denne gruppa, men det forutsetter blant annet at tilretteleggere og andre fagfolk som jobber nært med personer med ervervet døvblindhet, skaffer seg mer kompetanse på fagområdet døvblindhet, sier prosjektleder Steinar Widding.

Prosjekt  startet opp i 2006 og ble avsluttet i 2009. I tillegg til Arbeidsforskningsinstituttet har disse aktørene deltatt: Østfold kompetansesenter (ØKS), Andebu døvblindesenter, Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, NAV SYA (Senter for yrkesrettet attføring) og Rycon (Arbeidsmarkedstiltak for døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet).

Klikk her for å lese antologien "Arbeidslivet og personer med ervervet døvblindhet"