Forskningsmetoder innen døvblindefeltet

English version further down

Et øye under forstørrelsesglass.

Vårt forskningsnettverk inviterer til tredelt fagwebinar om forskning på fagområdet døvblindhet. Merk deg disse datoene i 2021: 28. januar, 11. mars og 3. juni. 

Dette er en webinarserie som passer meget godt for alle som er interessert i kunnskapsutvikling innen tjenester til personer med syns- og hørselsnedsettelser. Hvert webinar vil bestå av tre foredrag og foregå på engelsk under fellestittelen: “Research methods in deafblind research - a multidisiplinary approach”. Alle webinarene begynner klokken 12.00 og varer til 15.00. 

- I dag er det et økende krav til fagpersoner om å jobbe kunnskapsbasert. Det forventes at man følger med på ny og forskningsbasert kunnskap, og ikke bare tar utgangspunkt i egne følelser og erfaringer. Siden døvblindhet er en uvanlig tilstand, er mangelen på kunnskap enda ganske stor. Det kreves en spesifikk og tverrfaglig kompetanse for å dekke de store og ofte varierte behovene til personer med døvblindhet og deres pårørende, forteller Rolf Lund, koordinator for NKDBs forskernettverk.    

Potrettbilde av en mann.

Vil dele kunnskap

Ifølge Lund finnes det relativt mye erfaringsbasert kunnskap om fagområdet døvblindhet i Norden, men det har vært tynt dokumentert og lite som kan defineres som forskning.

- Dette er imidlertid i ferd med å bedre seg. Og derfor er det på høy tid at vi avholder en webinarserie om forskningen på feltet vårt. Vi har valgt å fokusere på forskningsmetoder denne gang, siden forskning på døvblindefeltet har sine helt særegne utfordringer. Det er derfor ekstra viktig at fagmiljøet samles og deler erfaringer. Vi håper at disse tre fagwebinarene i starten av 2021 vil inspirere til produksjon og deling av fersk og oppdatert kunnskap.

Hvert foredrag vil være på cirka 35 minutt, pluss 10 minutt til spørsmål. Mellom foredragene vil det være en pause på 15 minutt. Webinarene vil være åpen for alle interesserte, og innloggingsinformasjon gjøres tilgjengelig via påmelding.  

Påmelding: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Navn og e-postadresse vil bli lagret for å kunne sende ut lenke til webinaret. Listen vil bli slettet etter bruk. Oversikt over nasjonalitet vil bli lagret anonymt for statistikk.

 

Research methods in the field of deafblindness

 

Our research network invites to a webinar series in three parts on research on deafblindness. Please note the following dates: January 28, March 11 and June 3, 2021.

This webinar series is relevant for anyone interested in knowledge development in services for people with dual visual and hearing impairment / deafblindness. Each webinar will include three lectures in English with the joint title: "Research methods in deafblind research - a multidisciplinary approach". All three webinars are from 12:00 to 15:00 pm. 

- Today, the demand for professionals to work knowledge-based has increased. You are expected to be up to date with new research based on knowledge, not knowledge based on feeling and experience. Since deafblindness is a rare condition, the lack of knowledge is huge. A specific and interdisciplinary competence is required to meet the large and often varied needs of both people with deafblindess and their relatives, says Rolf Lund, coordinator for NKDB’s research network.

Potrettbilde av en mann.

Need to share knowledge

According to Lund, there is relatively much experience-based knowledge in the field of deafblindness in the Nordic countries, but this is unfortunately poorly documented and not all of it can be defined as research.

- However, this is about to improve. And therefore, it is about time to arrange a webinar series on research in this field. We have decided to focus especially on research methods. This is because research on deafblindness has specific challenges. It is therefore of great importance to gather and share experiences. Hopefully, this webinar series will encourage production and sharing of new knowledge.

Each lecture will last approximately 35 minutes, with an additional 10 minutes for questions, followed by a 15-minute break. The webinars will be open to anyone interested, and login information will be made available upon registration.

Registration: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Name and e-mail address will be saved in order to share the link to the webinar. The list will be deleted after use. An overview of nationality will be stored anonymously for statistics.