Bedre taktil kognisjon

Dette skyldes hjernens evne til å omorganisere seg selv, kalt nevro- eller hjerneplastisitet. Nevropsykolog Jude Nicholas fra Regionsenter for døvblinde – Statped Vest, foreleste om dette temaet under den 15. verdenskonferansen om døvblindhet i Sao Paulo, Brasil i september 2011.

Nicholas mener at barn med medfødt døvblindhet utvikler bedre taktil kognisjon enn barn uten syns- og hørselshemning. Han tar utgangspunkt i nevrovitenskapelig forskning som viser at døve utvikler bedre evne enn andre til å oppdage visuell bevegelse, og at blinde tilsvarende utvikler en bedre evne til å lokalisere og identifisere lyder. På samme måte mener Nicholas at det er grunn til å anta at barn med døvblindhet utvikler bedre taktil kognisjon enn andre barn. Dette kan bety at et barn med medfødt døvblindhet kan være bedre rustet til å oppfatte verden fra et taktilt perspektiv.

Taktil arbeidshukommelse

En kritisk komponent i taktil kognisjon er taktil arbeidshukommelse. Arbeidshukommelsen spiller en hovedrolle i resonnement, problemløsning og språk, og det er en økende forståelse for at arbeidshukommelse og språkinnlæring er sterkt forbundet. – Når det gjelder barn med medfødt døvblindhet vil jeg påpeke at den taktile arbeidshukommelsesfunksjon ikke er iboende eller individuell, men at denne utvikles på grunnlag av barnets interaksjon med verden og sine nærpersoner. Det er derfor behov for forskningsstudier som kan hjelpe oss til å forstå forholdet mellom taktil arbeidshukommelse og det døvblinde barnets kommunikative og språklige evner i et interaksjonsperspektiv, sier Nicholas.

Eksempel på taktil arbeidshukommelse

Under sin presentasjon illustrerte Nicholas taktil arbeidshukommelse ved å vise en video om en gutt med et sjeldent genetisk syndrom, Rosenberg-Chutorian, som kjennetegnes av hørselsnedsettelse og synsnerveatrofi. Han har derfor en alvorlig syns- og hørselsnedsettelse. I videoklippet ser vi at han utforsker en varm og blinkende lampe under naturlige forhold. Han nærmer seg lampen gradvis og blir stadig mer taktilt orientert. Etter hvert legger han hånden på lampen og brenner seg. Han fortsetter med å undersøke lampen, men det kommer tydelig frem at han husker at han brente seg. Han fortsetter med å bevege seg nært inntil lampen, men berører den ikke igjen. Gjennom en taktil-kroppslig læringsprosess ser vi at han bruker sin arbeidshukommelse.

Sammen med en kollega fra Regionsenteret for døvblinde i Bergen, Annika Marie Johannesen, er Nicholas i gang med et prosjekt som har tittelen "På vei mot et taktilt språk". Et av prosjektets mål er å forstå taktil arbeidshukommelse i en interaksjonssammenheng.

Videoklippet som ble vist, er fra et av heftene om kommunikasjon og medfødt døvblindhet, som er basert på arbeidet i Deafblind Internationals kommunikasjonsnettverk. Les mer om disse heftene her (Lenke til Materialcentret, Danmark)