Et kombinert sansetap begrenser mulighetene til å få oversikt over omgivelsene, både fysisk og sosialt. I en samtale kan man miste samtalepartnerens kroppsspråk og ansiktsuttrykk, og i større sosiale sammenhenger mister man lett oversikten over hendelser, stemninger og språklige aspekter. Stadig flere personer med ervervet døvblindhet ønsker informasjon gjennom haptisk kommunikasjon. 

Forskjell på haptisk og taktil kommunikasjon

Haptisk er utledet av det greske begrepet ”haptikos”, som har med berøringssansen å gjøre. Haptisk kommunikasjon handler om at andre berører  personen med døvblindhet. Taktil kommunikasjon handler også om berøring, men da bruker personen med døvblindhet sine egne hender til å avlese og få inntrykk . Les mer om taktil kommunikasjon

Tanken bak haptisk kommunikasjon er å dele visuell og auditiv informasjon fra omgivelsene, ved hjelp av haptiske signaler parallelt med den ordinære kommunikasjonen. Haptisk kommunikasjon er ikke tegnspråk eller tale, men kan inneholde elementer fra begge. Det kan være informasjon om følelser, hvem som er tilstede i et rom og hvor de befinner seg eller kart over omgivelsene.

Man benytter gjerne rygg, skulder, hånd, kne eller fot som artikulasjonssted. Artikulasjonssted er det området på kroppen som brukes til å gi haptiske signaler. En rullende neve på overarmen er for eksempel tegn for kaffe. Da er det overarmen som er artikulasjonssted.

Haptisk kommunikasjon kan være

 • signaler som inneholder sosial informasjon:  
      - feedback, for eksempel "ja", "nei" eller angivelse av mengde.
      - kroppstegn, for eksempel "vent" eller "kaffe"
      - atferdsutrykk, for eksempel smil og latter

 • emosjonelle uttrykk 

 • ledsaging ved hjelp av kroppsbevegelser og kroppslige signaler

 • orientering i omgivelsene, beskrivelse av for eksempel bordplassering, høyde, retning og sted

 • deling av kunstopplevelser ved hjelp av bevegelser (kinestetisk informasjon)

Haptisk kommunikasjon er mindre brukt av personer med medfødt døvblindhet, men kan være til nytte i en tilpasset form.

Hapti-Co underviser i haptisk kommunikasjon for syns- og hørselshemmede, tolker og andre fagpersoner


LITTERATUR:
Lahtinen, R. 2007: Social – haptisk kommunikation Haptices and Haptimes.

Næss, Trine. 2006: “Å fange omgivelsene”