Tilbud og tjenester

Utredninger:

 • Utredninger som danner grunnlag for identifisering av døvblindhet
 • Utredninger i forbindelse med endringer i den enkeltes livssituasjon
 • Utredninger i forbindelse med endringer i syns- og hørselsfunksjon
 • Spesifikke utredninger med bakgrunn i tema eller problemstillinger som er aktualisert av nettverket eller av personen med ervervet eller medfødt døvblindhet

Identifisering av døvblindhet gjøres i Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet.

Veiledning og rådgivning: 
Kompetansetjenesten  tilbyr veiledning og rådgivning med utgangspunkt i de behov den enkelte person med døvblindhet har. Veiledning og rådgivning kan gis direkte til personer med døvblindhet/syns – og hørselshemming, deres nærpersoner, kommunale/fylkeskommunale tjenesteytere eller andre faginstanser som yter tjenester overfor målgruppa.

Opplæring:
Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde tilbyr blant annet:

 • kommunikasjonskurs
 • habiliterings- og rehabiliterings kurs
 • kurs i grunnleggende kunnskap om samspill og kommunikasjon
 • tilpasningskurs, for eksempel mobilitetskurs
 • bistand i utvikling av brukers kommunikasjonsferdighet
 • kurs med utgangspunkt i den enkeltes behov

  Kurs og fagdager tilbys ved behov til:
 • personer med ervervet døvblindhet og deres nærpersoner
 • pårørende og nære nettverk til personer med medfødt døvblindhet
 • lokale tjenesteytere
 • kommuner som har brukere med alvorlig syns- og hørselshemning/døvblindhet på grunn av aldersrelaterte tilstander
 • andre instanser

Rådgivere/konsulenter i kompetansetjenesten foreleser om døvblindhet:

 • på kurs, konferanser og seminarer innen enheter i kommuner og fylkeskommuner
 • for øvrige enheter innen kompetansetjenesten for døvblinde
 • på nasjonale og internasjonale konferanser
 • på universiteter og høyskoler

Individuell plan:
Kompetansetjenesten samarbeider med kommunene om utarbeidelse og oppfølging av brukers individuelle plan (IP). Les mer om individuell plan.

Forsknings- og utviklingsarbeid (FOU):
Enhetene i kompetansetjenesten gjør FOU-arbeid om blant annet:

 • kommunikasjon og språk hos personer med medfødt døvblindhet
 • barn og ungdom med døvblindhet fra andre kulturer
 • personer med ervervet døvblindhet i arbeidslivet
 • cochlea implantat (CI) og døvblindhet

Annen faglig bistand:

 • Uttalelser i forbindelse med søknader om opplæring, hjelpemidler, tilrettelegging og tjenester
 • Uttalelser om konsekvensene av kombinert syns- og hørselshemming, både på generelt og individuelt grunnlag
 • Opprette kontakt mellom ulike nettverk
 • Delta i og danne ansvarsgrupper etter behov
 • Tilrettelegging for kontakt mellom personer med ervervet døvblindhet