Formålet med individuell plan er å ha ett helhetlig tilbud som koordineres gjennom én plan. Tilbudet skal være individuelt tilpasset og én tjenesteyter skal ha hovedansvaret for oppfølgingen. Den av tjenesteyterne som bruker henvender seg til har plikt til å sørge for at arbeidet med planen settes i gang, uansett forvaltningsnivå.

Se eksempel på individuell plan for person med ervervet døvblindhet.

Koordinator

Tjenesteyter velger en koordinator som har ansvaret for utarbeidelsen av individuell plan og som bistår i oppfølgingen av tiltakene. 

Individuell plan er frivillig og bruker må gi samtykke. Retten til individuell plan er uavhengig av diagnose og alder, og gjelder selv om det ytes tjenester fra kun ett forvaltningsnivå (kommune, fylkeskommune eller spesialisthelsetjeneste).
 

Individuell plan skal inneholde:

  • Oversikt over mål, ressurser og behov
  • Vurdering/koordinering av tiltak som kan bidra til å dekke behovene
  • Oversikt over hvem som deltar i arbeidet/ønskelig samarbeid
  • Plassering av ansvar for samordning/framdrift
  • Beskrivelse av gjennomføringen av tiltakene
  • Planperiode, evaluering, revisjon
  • Samtykkeerklæring

Bruker oppfordres til å selv være med og utforme planen.

Les mer om individuell plan på:
helsedirektoratet.no
Lovdata: Les forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Klageadgang
Brukere som har rett på individuell plan og som ikke får det kan klage til Helsetilsynet. I sosialtjenestesaker kan det klages til statsforvalteren.