Kryss av 11. mars

English version further down

Mann som foreleser på PC-skjerm - webinar.
Rolf Lund under forrige fagwebinar 28. januar. Foto: Roy-Morten Østerbøl.

Gjør deg klar til andre del i webinarserien om forskningsmetoder innen døvblindefeltet. Du melder deg på her: forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no.

Alle som vil vite mer om kunnskapsutvikling innen tjenester til personer med syns- og hørselsnedsettelser bør få med seg denne serien, som foregår på engelsk og har fellestittelen: «Research methods in deafblind research – a mulitdisiplinary approach».

- Vi har invitert spesialister fra hele Europa til å holde foredrag og delta som deltakere. Det første webinaret ble gjennomført 28. januar og var en suksess med 90 deltakere fra 13 forskjellige land. Vi er nå klare for det andre webinaret. Det blir holdt torsdag 11. mars fra klokken 12.00 til 15.00. Som forrige gang vil vi ha tre presentasjoner, som hver varer 35 minutt, pluss ti minutter til spørsmål. Mellom presentasjonene vil vi ha pauser på et kvarter, forteller Rolf Lund, koordinator for NKDBs forskernettverk og webinarseriens stødige vert.  

Portettfoto av kvinne med armene i kors.

Ulike perspektiver

Først ute denne torsdagen i uke 10 vil være Ines Weber, som jobber i utdanningssektoren i Tyskland. Hun skal presentere sin masteroppgave fra Universitetet i Groningen, en oppgave hun har skrevet i samarbeid med Jude Nicholas, psykologspesialist ved Statped i Bergen. Oppgaven hennes heter “Assessment of the Functional Hearing of Children with Deafblindness with literature review and an expert hearing with professionals in the field of deafblindness”. Hun har benyttet seg av metodetriangulering, som kort sagt er en metodisk tilnærming for å forstå komplekse fenomener.

Se presentasjonen her.

Portettfoto av kvinne med briller og brunt, langt bølgete hår.

EU-prosjekt

Klokken ett vil ph.d. Myrthe Plasisier snakke om utfordringene med SUITCEYES, et EU-prosjekt som er satt sammen av ordene Smart, User-friendly, Interactive,Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. Hennes presentasjon vil ta for seg hvordan SUITCEYES er delt inn i "arbeidspakker", som etter planen skal flettes sammen til ny kunnskap. Plaisier er forsker ved Eindhoven teknologiske universitet i Nederland.

Se presentasjonen her.

Portettfoto av kvinne.

Livsperspektiv

Webinaret avsluttes med ph.d. Ann-Britt Johanssons presentasjon av «Intervjuer av personer med døvblindhet i et livsperspektiv». Johansson jobber som seniorrådgiver innen syn ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde.

Les om hele webinarserien i denne saken: Forskningsmetoder innen døvblindefeltet.

Se presentasjonen her.

Program

12.00: Method triangulation: a methodological approach for understanding complex phenomena: “Assessment of the Functional Hearing of Children with Deafblindness with literature review and an expert hearing with professionals in the field of deafblindness”. Med Ines Weber.

12.35: Spørsmål

12.45: Pause

13.00: The challenges with SUITCEYES, an EU-project composed of the words Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. Med Myrthe Plasisier.

13.35: Spørsmål

13.45: Pause

14.00: "Interviews of people with deafblindness in a life perspective". Med Ann-Britt Johansson.

14.35: Spørsmål  

15.00: Avslutning  

Lenke og påmelding

Lenke til webinaret blir tilsendt ved påmelding her: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Navn og e-postadresse vil bli lagret for å kunne sende ut lenke til webinaret. Listen vil bli slettet etter bruk. Oversikt over nasjonalitet vil bli lagret anonymt for statistikk.

PS. Dette arrangementet er dessverre ikke tilrettelagt for tegnspråktolkning. Hvis du har behov for tolkning, send mail til Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Note March 11th

Mann som foreleser på PC-skjerm - webinar.

Get ready for the second part of our webinar series on research methods in the field of deafblindness. Register here: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no.

The webinar series "Research methods in deafblind research - a multidisciplinary approach" is relevant for anyone interested in knowledge development in services for people with dual visual and hearing impairment / deafblindness.

- We have invited specialists from all over Europe to give lectures and join as participants. The first webinar on January 28, was a success with 90 participants from 13 different countries. We are now ready for the second webinar, on Thursday March 11 from 12.00 to 15.00. During this day there will be three new presentations, lasting 35 minutes each with additional 10 minutes for questions, followed by a 15 minutes break, says Rolf Lund, coordinator of NKDB's research network and the webinar series' steady host.

Portettfoto av kvinne med armene i kors.

Different perspectives

The first lecturer on Thursday in week 10, will be Ines Weber, who works in the education sector in Germany. She will present her master's thesis from the University of Groningen, written in collaboration with Jude Nicholas, specialized psychologist at Statped in Bergen. Her thesis is called "Assessment of the Functional Hearing of Children with Deafblindness with literature review and an expert hearing with professionals in the field of deafblindness". She used method triangulation, which is a methodical approach to understanding complex phenomena.

Link to presentation.

Portettfoto av kvinne med briller og brunt, langt bølgete hår.

EU-project

At 13.00, the PhD Myrthe Plasisier, will talk about the challenges of SUITCEYES, an EU-project composed of the words Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. Her presentation will look at how SUITCEYES is divided into "work packages", which will be sewn together for new knowledge. Plaisier is a scientific researcher from Eindhoven University of Technology in the Netherlands.

Link to presentation.

Portettfoto av kvinne.

Lifelong perspective

The last lecturer is PhD Ann-Britt Johansson, who will talk about "Interviews of people with deafblindness in a life perspective". Johansson works as a senior consultant in vision at Eikholt National Resource Center for the Deafblind.

Read more about the webinar series in this article: Forskningsmetoder innen døvblindefeltet.

Link to presentation.

Program

12.00: Method triangulation: a methodological approach for understanding complex phenomena: “Assessment of the Functional Hearing of Children with Deafblindness with literature review and an expert hearing with professionals in the field of deafblindness”. By Ines Weber.

12.35: Questions

12.45: Break

13.00: The challenges with SUITCEYES, an EU-project composed of the words Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere. By Myrthe Plasisier.

13.35: Questions

13.45: Break

14.00: "Interviews of people with deafblindness in a life perspective" By Ann-Britt Johansson.

14.35: Questions

15.00: Webinar closes

Link and registration

Sign up to receive a link to the webinar: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Name and e-mail address will be saved in order to share the link to the webinar. The list will be deleted after use. An overview of nationality will be stored anonymously for statistics.

PS. This event is unfortunately not designed for sign language interpretation. If you need interpretation, send an email to Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no.