Du er her: Forsiden/Aktuelt

Ny organisering fra 1. januar 2013: Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 28.06.12 besluttet at kompetansetjenester for døvblinde skal organiseres som én nasjonal kompetansetjeneste med forankring i ett regionalt helseforetak. Ansvaret legges til Helse Nord RHF.

De seks tjenesteytende sentrene i Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde vil inngå i den nye kompetansetjenesten. Organiseringen vil være gjeldende fra 1. januar 2013. Tjenestene til døvblinde vil med dette ikke lenger være organisert under sjeldenfeltet.
 
Nasjonalt tverrfaglig team for diagnostisering og identifisering av døvblindhet (NTT) og Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde skal videreføres i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus. Det forutsettes et samarbeid mellom Helse Nord og Helse Sør-Øst, slik at tjenester fra NTT og Nasjonalt kvalitetsregister for døvblinde kommer den nasjonale kompetansetjenesten til gode.

Videre forutsettes det at Helse Nord inngår avtaler med Statped, Signo og Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde for å ivareta nasjonale kompetansetjenester for døvblinde.

Bakgrunn for den nye organiseringen
Helse- og omsorgsdepartementet ba Helsedirektoratet i brev av 14. september 2010 om å utrede en organisatorisk samling av eksisterende kompetansesentre for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger i én nasjonal kompetansetjeneste. Helsedirektoratet inviterte de regionale helseforetakene og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til å delta i en arbeidsgruppe. Helsedirektoratet sendte sitt faglige råd til Helse- og omsorgsdepartementet 30. november 2010. Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og funksjonshemninger ble godkjent i brev av 26. mars 2012. Denne godkjenningen omfattet imidlertid ikke kompetansetjenester for døvblinde.

Kontaktinfo til Helse Nord

Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med oppdatert oversikt over godkjente nasjonale tjenester vil bli lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.