Arbeidsgruppen som ledes av Helsedirektoratet foreslår at den nye organiseringen skal innebære en felles ledelse av dagens sentre, hvor et viktig formål vil være å sikre god kvalitet, kostnadseffektivitet og erfaringsoverføring mellom de ulike enhetene. Utredningen forutsetter ikke en samlokalisering av dagens sentre.

Det anbefales at én diagnose ikke skal ha mer enn et kompetansesenter, og dette skal også gjelde for døvblindhet. Arbeidsgruppen sluttet seg til at det den nasjonale kompetansetjenesten for døvblinde skal legges til Eikholt, som skal besitte all nødvendig kompetanse på feltet og sikre et likeverdig tilbud i hele landet.

Les rapporten på www.helsedirektoratet.no. Her ligger også mandat for arbeidet, oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt sakspapirer til arbeidsgruppens møter.