Den nye organiseringen vil innebære en felles ledelse av dagens sentre, hvor et viktig formål vil være å sikre god kvalitet, kostnadseffektivitet og erfaringsoverføring mellom de ulike enhetene. Utredningen forutsetter ikke en samlokalisering av dagens sentre.

Arbeidsgruppe
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med bred representasjon fra de regionale helseforetakene, eksisterende kompetansesentre og brukere. Arbeidet ledes av divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester, Hans Petter Aarseth (Helsedirektoratet) og det skal foreligge en anbefaling innen 1. desember 2010. Første møte i arbeidsgruppen var 7. oktober 2010.

Mandatet for arbeidet, oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratets utredning, samt sakspapirer til arbeidsgruppens møter er tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no.