Denne webinarserien arrangeres av vårt forskernettverk, og foregår på engelsk med fellestittelen: «Research methods in deafblind research – a mulitdisiplinary approach». Fokuset i serien er lagt på forskningsmetoder, siden forskning innen døvblindefeltet kan være utfordrende. Målet er å inspirere til deling og produksjon av oppdatert kompetanse og kunnskap.  

Webinaret i begynnelsen av juni vil, som de to foregående, bli ledet av Rolf Lund, spesialrådgiver ved Eikholt og koordinator for NKDBs forskernettverk. Hvert foredrag har en tidsramme på 35 minutt og det er satt av ti minutt til spørsmål fra deltakerne. Mellom foredragene er det en pause på 15 minutt.

PS. Du er automatisk påmeldt dette webinaret, hvis du har meldt deg på ett av de to første webinarene.

Metodeutfordringer

Mann på sitt kontor og ved sin datamaskin.

Mattias Ehn er doktor og psykolog ved Døvblindteamet i Region Stockholm og forsker på døvblindhet ved Audiologiskt forskningscentrum, Universitetssjukhuset i Örebro. Han vil snakke om både kvalitativ og kvantitativ metode, og hvilke utfordringer disse to ulike metodene kan medføre for forskning på døvblindhet.

Ehn vil bruke eksempler fra sin egen doktorgradsavhandling, hvor han undersøkte helsestatus til personer med Usher syndrom, sett fra et biopsykososialt perspektiv. Foredraget til Ehn har fått tittelen: «Quantitative and qualitative methods when studying health in people with Usher syndrome».

Lenke til presentasjon.

Sort-hvitt bilde av mann med smale, firkanta briller.

Ny praksiser

Anstein Gregersen er leder for Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier og førsteamanuensis i filosofi ved Høgskolen i Innlandet. Han jobber for tiden med medfødt døvblindhet og sosial kognisjon. Foredraget hans, «Some remarks on the role of theory when researching deafblindness», vil handle om forholdet mellom teori og forskning.

- Den teorien vi trenger er ikke en verdifri teori som bare søker å forklare fenomenene slik de fremstår, men en type teori som er kritisk mot etablerte praksiser, slik at vi kan finne nye praksiser. Teorien må derfor være der for å «frigjøre» personer med medfødt døvblindhet fra praksiser som er sosial hindrende, samtidig må teorien være kreativ, slik at det blir mulig å finne nye interaksjonsformer.

Lenke til presentasjon.

Portrett bilde av kvinne, mørk bakgrunn.

Foreldre som medforskere

Rosemarie van den Bremer er forsker og postdoktor på Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo. Hun jobber med et postdoktorprosjekt om familier som har barn med medfødt døvblindhet. Hennes foredrag, «Parents as co-researchers: Participatory research in a project on family experiences with children with congenital deafblindness», skal hovedsakelig dreie seg om metodologi.

- Jeg vil diskutere bruken av en deltakende forskningsmetode i helseforskning generelt, og med foreldre som medforskere, spesielt. Videre vil jeg drøfte hvordan jeg bruker denne metoden på en sammenlignende undersøkelse i mitt postdoktorprosjekt.

Lenke til presentsjon.

Program

12.00: Kort introduksjon med Rolf Lund.

12.05: «Quantitative and qualitative methods when studying health in people with Usher syndrome», av Mattias Ehn.

12.35: Spørsmål. 

12.45: Pause. 

13.00: «Some remarks on the role of theory when researching deafblindness», av Anstein Gregersen.

13.35: Spørsmål. 

13.45: Pause. 

14.00: «Parents as co-researchers: Participatory research in a project on family experiences with children with congenital deafblindness», av Rosemarie van den Breemer.

14.35: Spørsmål.

15.00: Avslutning. 

Lenke og påmelding

Lenke til webinaret blir tilsendt ved påmelding her: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Navn og e-postadresse vil bli lagret for å kunne sende ut lenke til webinaret. Listen vil bli slettet etter bruk. Oversikt over nasjonalitet vil bli lagret anonymt for statistikk.

PS. Dette arrangementet er dessverre ikke tilrettelagt for tegnspråktolkning. Hvis du har behov for tolkning, send e-post til Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Soon June 3rd

Kollasjfoto av fire portrettbilder, en kvinne og tre menn. Photo collage: Above Arnstein Gregersen og Rosmarie van den Bremer, under Rolf Lund og Mattias Ehn.

The third and final part of our webinar series on research on deafblindness is approaching. Register here: forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no.

 

This webinar is relevant for anyone interested in knowledge development in services for people with dual visual and hearing impairment / deafblindness. As before there will be three lectures in English with the joint title: "Research methods in deafblind research - a multidisciplinary approach". The webinar will last from 12:00 to 15:00 pm. Host of the day will be Rolf Lund, special adviser at Eikholt and NKDB's research network.

PS! You are automatically registered for this webinar, if you have attended the two previous webinars.

Mann på sitt kontor og ved sin datamaskin.

Method challenges

Mattias Ehn is PhD and psychologist at the Stockholm Region counselling and support team for people with deafblindness. He is active in deafblind research at audiological research center, Örebro University in Sweden. His presentation is called “Quantitative and qualitative methods when studying health in people with Usher syndrome”

- My focus this Thursday in June will be experienc of studying health in people with Usher syndrome from biopsychosocial perspective. The presentation is based on my PhD thesis.

Link to presentation.

Sort-hvitt bilde av mann med smale, firkanta briller.

New practices

Anstein Gregersen is head of the Department of Law, Philosophy and International studies and Associate Professor of Philosophy at the Inland Norway University of Applied Sciences. He is currently working on congenital deafblindness and social cognition. In his lecture,”Some remarks on the role of theory when researching deafblindness”, he will discuss the role of theory when researching deafblindness.

- My presentation will concern the opportunities and hindrances that theoretical framings create when researching social phenomena. I will argue that such framings are necessary, though must be addressed critically in order to show phenomena.

Link to presentation.

Portrett bilde av kvinne, mørk bakgrunn.

Parents as co-researches

Rosemarie van den Breemer is a comparative political scientist and postdoctoral researcher at VID Specialized University in Oslo. Her lecture is called “Parents as co-researchers: Participatory research in a project on family experiences with children with congenital deafblindness”. 

- In this presentation I shortly discuss the usage of a participatory research approach in health research in general, and with parents as co-researchers, specifically. Furthermore, I discuss how I use this methodology in a comparative project on family experiences with children with congenital deafblindness.

Link to presentation.

Program

12.00: Short introduction to the webinar by Rolf Lund.

12.05: “Quantitative and qualitative methods when studying health in people with Usher syndrome”, by Mattias Ehn.

12.35: Questions.  

12.45: Break.  

13.00: ”Some remarks on the role of theory when researching deafblindness”, by Anstein Gregersen.

13.35: Questions.  

13.45: Break.

14.00: ”Parents as co-researchers: Participatory research in a project on family experiences with children with congenital deafblindness”, by Rosemarie van den Breemer.

14.35: Questions.

15.00: Webinar closes.

Link and registration

Registration: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Name and email address will be saved in order to share the link to the webinar. The list will be deleted after use. An overview of nationality will be stored anonymously for statistics.

PS. This event is unfortunately not designed for sign language interpretation. If you need interpretation, send an email to Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no.