Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
Høringskonferanse om hjelpemidler

Til høring

10. juni ble utredningen lagt frem på en høringskonferanse arrangert av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Norges handikapforbund og Norsk ergoterapiforbund. Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm deltok på konferansen og påpekte at rapporten skulle til høring og lovet en god og bred høringsrunde.

 

Leder av Hjelpemiddelutvalget, Arnt Holte
Leder av Hjelpemiddelutvalget, Arnt Holte

Vil frigjøre ressurser

Leder av Hjelpemiddelutvalget, Arnt Holte, presenterte den offentlige utredningen og fortalte blant annet om forslaget om å overføre ansvaret for enkle basishjelpemidler (dagens bestillingsordning) fra staten til kommunene, noe utvalget har fått særlig kritikk for. Holte forklarte at bakgrunnen for dette forslaget bygger på rasjonaliseringstenkning, hvor man ved å forenkle utleveringen av enkle hjelpemidler der opplæring ikke er nødvendig, kan frigjøre ressurser slik at kompliserte hjelpemidler hvor det er nødvendig med opplæring, fortsatt kan leveres av staten.

Nestleder i Norges handikapforbund, Toril Heggen Munk.
Nestleder i Norges handikapforbund, Toril Heggen Munk.

Frykter geografiske forskjeller

Utredningen ble møtt med sterke reaksjoner fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges handikapforbund som hadde hver sine innlegg. De ytret bekymring for å miste retten til hjelpemidler forankret i Folketrygdloven. Også forslaget om at kommunene skal overta ansvaret for hjelpemidler var de misfornøyd med. De tror ikke kommunene har kompetanse eller ressurser til å håndtere dette og frykter også at det kan bli geografiske forskjeller med kommunalt ansvar.

– Vi klarer ikke å finne forenklingen og forbedringen for oss brukere i utredningen. Vi finner et systemskifte der selve tryggheten rokkes ved. Og vi spør oss: Hvorfor endre noe som fungerer, sa nestleder i Norges handikapforbund Toril Heggen Munk.

Ny høringskonferanse vil være i september og høringsfristen vil bli satt til midten av oktober.

NOU 2010: 5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Et helhetlig hjelpemiddeltilbud
Kunnskapsgrunnlag for utvalget
Utvalgets mandat