Du er her: Forsiden/Aktuelt

To stortingsmeldinger som angår tjenestene til døvblinde

Fredag 8. april la Helse- og omsorgsdepartementet fram ”Nasjonal helse- og omsorgsplan for 20011-2015” (Stortingsmelding nr. 16). Samme dag ble også ”Læring og fellesskap” (stortingsmelding nr. 18), lagt fram av Kunnskapsdepartementet. Begge meldingene angår i noe grad tjenestene til personer med døvblindhet.

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Gjennom ”Nasjonal helse- og omsorgsplan” (2011–2015) legger regjeringen den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Departementet skriver at utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer og tilstander, skal desentraliseres når dette er mulig, mens utredning og behandling av sjeldne sykdommer og tilstander, skal sentraliseres der det er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting.

De nasjonale kompetansesentrene for sjeldne og lite kjente diagnoser blir nevnt i forhold til ny forskrift som trådte i kraft 1. januar 2011. (Forskrift om godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner og nasjonale kompetansesenterfunksjoner ved sykehus).

Omorganisering av Statped

Kunnskapsdepartementets stortingsmelding omhandler blant annet Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped); en nasjonal tjeneste som bistår kommuner og fylkeskommuner med å legge til rette for opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov. Statped skal omorganiseres til én virksomhet med fire flerfaglige regionsentre: Nord, Midt, Vest og Sørøst.

Kunnskapsdepartementet vil bevare Skådalen skole for døvblindfødte og Hørselsgrunnskolen ved Møller–Trøndelag kompetansesenter som statlige skoler. Statped skal samtidig øke sin innsats på veiledning og støtte til kommuner i forhold til opplæring, også i forhold til personer med døvblindhet. De statlige hørselsgrunnskolene ved kompetansesentrene Statped Vest (Hunstad skole), Skådalen og Nedre Gausen blir avviklet etter skoleåret 2013–14.

Lenker:
”Nasjonal helse- og omsorgsplan for 20011-2015” (Stortingsmelding nr. 16), Helse- og omsorgsdepartementet.

”Læring og fellesskap” (stortingsmelding nr. 18), Kunnskapsdepartementet.