Trippel kunnskapsdeling

English version further down

Sammensetning av tre portrettbilder, to kvinner og en mann.

28. januar er det tid for det første fagwebinaret i serien om forskningsmetoder innen døvblindefeltet. Foredragsholdere denne torsdagen vil være Sini Peltokorpi, Per Koren Solvang og Line Kristin Gundersen Hovland.

Vårt forskningsnettverk har valgt å fokusere på forskningsmetoder i denne webinarserien, siden forskning på døvblindefeltet har sine særegne utfordringer. Målet er at forelesningene skal være med å inspirere til produksjon og deling av oppdatert kunnskap.

Hvert foredrag vil ha en tidsramme på cirka 35 minutt og det er satt av ti minutt til spørsmål fra deltakerne. Mellom foredragene vil det dessuten være en pause på 15 minutter. Webinaret starter 12.00 og varer til 15.00. 

Lenke til webinaret blir tilsendt ved påmelding her: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Mann med briller og skjerf, portrettbilde. Mørk bakgrunn.

Verdsetter annerledeshet

Per Koren Solvang er sosiolog og professor i rehabilitering ved OsloMet. Hans foredrag heter Rethinking disability. Som forsker har han undersøkt funksjonshemming og rehabilitering både som individuell utviklingsprosess, som organisering av profesjonelt arbeid og som kulturelt og politisk samfunnsområde. Verdsatt annerledeshet har vært en viktig ledetråd i hans arbeid. Koren Solvangs siste bok heter (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting og kom ut i 2019.

Se presentasjonen her.

Kvinne med mørkt hår - portrettfoto.

Deler analyseerfaringer

Sini Peltokorpi er fra Finland og talepatolog ved Pediatrisk nevropsykiatrisk enhet ved Helsingfors universitetssykehus. Hun er samtidig doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Turku. Hennes prosjekt handler om å undersøke tidlig berøringsbasert intervensjon for familier med et spedbarn med synshemming og ytterligere funksjonshemninger.

Peltokorpis foredrag heter: Research methods, The usability of Emotional Availability Scales (EAS) in analysing interaction between mothers and their children children with visual impairment and additional disabilities. I dette foredraget vil hun dele erfaringer med bruk av analyseverktøyet EAS og ikke-typiske tall i forbindelse med barn med synshemming og ytterligere funksjonshemminger.

Se presentasjonen her.

Sort-hvitt portrettbilde av smilende kvinne.

Utfordringer med fokusgrupper

Line Kristin Gundersen Hovlands foredrag har fått tittelen: Research methods, methodological challenges when using focus group for research with persons with deafblindness. Gundersen Hovland har jobbet ved Eikholt ressursenter i 20 år som rådgiver innen syn. Hun er utdannet mobilitets- og synspedagog med spesialisering i nevrosynspedagogikk. Hun skrev sin master i synspedagogikk og synsrehabilitering om Charles Bonnet syndrom (CBS). Det er de metodiske utfordringene med bruk av fokusgrupper i denne oppgaven hun skal prate om i sitt foredrag.

Se presentasjonen her.

Lenke og påmelding

Lenke til webinaret blir tilsendt ved påmelding her: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Navn og e-postadresse vil bli lagret for å kunne sende ut lenke til webinaret. Listen vil bli slettet etter bruk. Oversikt over nasjonalitet vil bli lagret anonymt for statistikk.

PS. Dette arrangementet er dessverre ikke tilrettelagt for tegnspråktolkning. Hvis du har behov for tolkning, send mail til Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

 

Wish to share knowledge

Sammensetning av tre portrettbilder, to kvinner og en mann.

January 28 is the time for the first three lectures in our webinar series on research on deafblindness. Speakers this Thursday will be Sini Peltokorpi, Per Koren Solvang and Line Kristin Gundersen Hovland.

Our research network has decided to focus especially on research methods. This is because research on deafblindness has specific challenges. Hopefully, this webinar series will encourage production and sharing of new knowledge.

Each lecture will last approximately 35 minutes, with an additional 10 minutes for questions, followed by a 15-minute break. There will also be a break of 15 minutes between the lectures. The webinar starts at 12 PM and lasts until 3 PM. 

Link to the webinar will be sent by registering here: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Mann med briller og skjerf, portrettbilde. Mørk bakgrunn.

Appreciates diversity

Per Koren Solvang is a sociologist and professor of rehabilitation at Oslo Metropolitan University. The title of his presentation is Rethinking disability. As a researcher, he has investigated disability and rehabilitation both as an individual development process, as an organization of professional work and as a cultural and political area of ​​society. Appreciated diversity has been an important clue in his work. Koren Solvang's latest book has the Norwegian title (Re)habilitering – terapi, tilrettelegging, verdsetting and was published in 2019.

Link to presentation.

Kvinne med mørkt hår - portrettfoto.

Analysis experiences

Sini Peltokorpi is a speech pathologist at the Pediatric Neuropsychiatric Unit at Helsinki University Hospital and a PhD candidate at the University of Turku, Finland. The name of her lecture is: The usability of Emotional Availability Scales (EAS) in analysing interaction between mothers and their children with visual impairment and additional disabilities.

- EAS is a well-known instrument that has been used in various studies measuring the quality of parent-child interaction. Most of the studies with EAS focus on parents and their typically developing children. In my presentation I’d like to share experiences of using EAS in atypical data with children with visual impairment and additional disabilities, says Peltokorpi.

Link to presentation.

Sort-hvitt portrettbilde av smilende kvinne.

Challenges with focus groups

Line Kristin Gundersen Hovland has worked at Eikholt for 20 years. She is an educated mobility instructor, certified low vision therapist specialized in neurovision. She wrote her master in vision science and vision rehabilitation about Charles Bonnet Syndrome (CBS). The method she used in this study was a focus group study, which has many challenges when the participants have dual sensory loss. The title of Gundersen Hovland’s presentation on the webinar is: Research methods, methodological challenges when using focus group for research with persons with deafblindness.

Link to presentation.

Link and registration

Sign up here and you will get a link to the webinar: Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no

Name and e-mail address will be saved in order to share the link to the webinar. The list will be deleted after use. An overview of nationality will be stored anonymously for statistics.

PS. This event is unfortunately not designed for sign language interpretation. If you need interpretation, send an email to Forskerkonferanse.NKDB.2021@unn.no.