Nevropsykolog Jude Nicholas
Nevropsykolog Jude Nicholas

Taktil kognisjon og arbeidshukommelse

En av foreleserne var nevropsykolog Jude Nicholas fra Regionsenter for døvblinde – Statped Vest. Han foreleste om det taktile sinnet og hvordan vi tar i mot og bearbeider taktil informasjon.

En kritisk komponent i taktil kognisjon er den taktile arbeidshukommelsen. Arbeidshukommelsen spiller en hovedrolle i resonnement, problemløsning og språk, og det er en økende forståelse for at arbeidshukommelse og språkinnlæring er sterkt forbundet.

– Den taktile arbeidshukommelsesfunksjon er ikke iboende eller individuell, men utvikles på grunnlag av barnets interaksjon med verden og sine nærpersoner. Det er derfor behov for forskningsstudier som kan hjelpe oss til å forstå forholdet mellom taktil arbeidshukommelse og det døvblinde barnets kommunikative og språklige evner i et interaksjonsperspektiv, sier Nicholas.

Les mer om taktil kognisjon under ”Hjernen kan omorganisere seg”/Verdenskonferanse om døvblindhet i Sao Paulo, Brasil (intern lenke).

Spesialpsykolog Anne Nafstad
Spesialpsykolog Anne Nafstad

Et fagfelt i endring

Spesialpsykolog Anne Nafstad ved Regionssenter for døvblinde – Skådalen kompetansesenter, avsluttet konferansen på spennende vis med temaet; Profesjonalitet i en endringsprosess – er den nordiske døvblindemedarbeideren ´out of date´? Nafstad løftet frem flere utfordringer for døvblindemedarbeidere som følge av et samfunn i endring.

– I mange år var døvblindhet et avgrenset fagområde i forhold til andre virksomheter og tjenester. Fagfeltet var så vanskelig og komplekst at man mente det var umulig for utenforstående å forstå. Hva var det vi innenfor fagfeltet forstod som de utenfor ikke kunne forstå, spurte Nafstad og poengterte at gruppeprosessen var sterk og kan ha utestengt eller begrenset innflytelse fra annerledes tenkende. I dag har døvblinde et bredere tilbud av tjenester, noe som også medfører store utvekslingsmuligheter. Døvblindemedarbeidere er i ferd med å flytte seg fra en kollektiv nordisk identitet til individuelle profesjonelle som jobber på ulike arenaer.

På Nationellt kunnskapscenter för dövblindfrågors hjemmeside kan du lese mer om Anne Nafstads innlegg og de andre temaene fra konferansen.

De norske prosjektene om taktil språklighet ble presentert på ulike workshops under konferansen. Informasjon om disse vil også bli lagt ut på websiden.