Kartlegging og utredning

brosjyreutskrift lagt på bord
Illustrasjonsfoto

Det er utviklet en sjekkliste som kan være et nyttig redskap for å oppdage alvorlig, kombinert syns- og hørselsnedsettelse hos eldre, og danne grunnlag for videre henvisning til spesialisttjenesten.

Mange eldre med kombinert alvorlig sansetap har også en rekke helsemessige problemer. Gjennomsnittalderen er ofte høy. Syns- og hørselsvanskene bidrar til å forsterke konsekvensene av andre helseplager.

Gjennom reduserte muligheter til å motta informasjon og til å holde seg orientert, kan eldre lett få en mer passiv livsførsel enn tidligere. Denne passiviteten forsterkes av redusert aktivitet i daglige gjøremål og svekket mobilitet.

Slik vil nedsatt aktivitet bidra til å forsterke aldringsprosessen, med økt hjelpeløshet og omsorgsbehov som konsekvens. En slik isolasjons- og passivitetssirkel kan man motvirke ved tidlig identifikasjon av sanseproblem og relevante tilrettelegging og hjelpemidler. 

Denne sjekklisten er utviklet for at man skal kunne oppdage syns- og hørselsvansker så tidlig som mulig. 

Sjekklisten er utarbeidet i 2006 av Else Marie Svingen, tidligere "Skådalen kompetansesenter, Regionsenter for døvblinde, Oslo" og Kolbein Lyng, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Oslo.

Last ned sjekklisten i sin helhet her (PDF).

Bruk av sjekklisten

Hjemmetjenesten

Pleie- og omsorgstjenestens brukeroversikt danner grunnlag for kartleggingen. Sjekklisten skal fylles ut av en person i personalgruppen som har ansvaret for regelmessig kontakt med bruker gjennom tjenestetilbudet (for eksempel primærkontakt). Gå gjennom brukeroversikten og fyll ut en sjekkliste for hver person du har ansvaret for.

For hver sansemodalitet; kryss av for de funksjonelle beskrivelsene som stemmer overens med observerte syns- og hørselsvansker hos personen. Kryss også av hvis personen har tekniske hjelpemidler for syn eller hørsel (selv om hjelpemidlene ikke benyttes). Fyll ut feltet for informasjon om alder, kjønn og dato for registrering. Sjekklisten signeres av den personen som har stått for utfyllingen. Husk signatur fra bruker hvis vedkommende skal henvises videre.

Helse- og omsorgsinstitusjoner for eldre

Institusjonens oversikt over beboerne danner grunnlaget for kartleggingen. Sjekklisten skal fylles ut av en person i personalgruppen som har ansvaret for regelmessig kontakt med beboeren (for eksempel primærkontakt). Gå gjennom oversikten over beboerne og fyll ut en sjekkliste for hver person du er primærkontakt for.

For hver sansemodalitet; kryss av for de funksjonelle beskrivelsene som stemmer overens med observerte syns- og hørselsvansker hos personen. Kryss også av hvis personen har tekniske hjelpemidler for syn eller hørsel (selv om hjelpemidlene ikke benyttes). Fyll ut feltet for informasjon om alder, kjønn og dato for registrering. Sjekklisten signeres av den personen som har stått for utfyllingen. Husk signatur fra beboer hvis vedkommende skal henvises videre.

Utdrag fra sjekklisten - personalia

Personalia

Navn:
Fødselsdato:
Sted:
Dato:
Kartlagt av:

Samtykker til henvisning til spesialisttjeneste (signatur fra bruker):

Utdrag fra sjekklisten - syn

Syn:

 Du blir ikke gjenkjent når du kommer uventet på besøk (han/hun har vansker med å gjenkjenne ansikter på avstand, f. eks. på tvers av rommet).

 Han/ hun har problemer med å lese avisen og se bildet på TV (sitter f. eks ofte svært nær TV skjermen).

 Han/ hun må ha hjelp for å finne igjen gjenstander som er mistet

 Han/ hun har problemer å følge med tiden, fordi det er vanskelig å se urskiven.

 Han/ hun trenger ledsager eller er usikker ved ferdsel utendørs og/eller innendørs på ukjente steder (uten at dette skyldes gangbesvær eller annen reduksjon i fysisk funksjon).

 Han/hun har klaget på problemer vedrørende dårligere syn.

 Han/ hun har fått tildelt et eller flere hjelpemidler for nedsatt syn (for eksempel lupe eller annen svaksynt-optikk, ekstra belysning, hvit stokk, DAISY-spiller eller annet). 

Utdrag fra sjekklisten - hørsel

Hørsel:

 Han/hun hører ikke at du banker på eller ringer på døren.

 Du må snakke spesielt høyt, tydelig og/eller langsomt for at han/hun skal oppfatte hva som blir sagt (selv om det er stille rundt dere).

 Han/hun har vansker med å oppfatte hva du sier når det er støy i rommet (for eksempel lyd fra radio, bråk fra støvsuger, trafikkstøy osv.).

 Han/hun har vansker med å følge med i en samtale når det er flere personer tilstede.

 Han/hun har vansker med å oppfatte det som sies i radio/TV eller kassettspiller (sitter for eksempel svært nær lydkilden og/eller foretrekker høy lydstyrke).

 Han/hun har klaget over problemer med dårligere hørsel.

 Han/ hun har fått tildelt et eller flere hjelpemidler for nedsatt hørsel (for eksempel høreapparat, teleslynge, samtaleforsterker, lyssignal eller vibrator tilkoblet ringeklokke, vekkerklokke, røykvarsler eller telefon).

Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre - en rapport fra NOVA

"Hva er alvorlig, kombinert sansetap (døvblindhet)? Hvor vanlig er slike sansetap i høy alder? Hva skyldes det at forekomsten av slike sansetap øker med alderen? Hvordan kan man oppdage at slike sansetap er tilstede? Hva kan gjøres for å bedre livssituasjonen for personer med slike sansetap? Denne studien handler om hvordan man kan identifisere alvorlig, kombinert sansetap blant eldre. En kartleggingsmetode basert på en sjekkliste for typiske atferdsmessige konsekvenser av alvorlig syns- og hørselstap, kombinert med et enkelt intervju, er utviklet i denne studien. Sjekklisten sammen med egenvurdering av syn og hørsel, er tilstrekkelig for å identifisere eldre personer med alvorlig, kombinert sansetap. Resultatene fra kartleggingen tyder på at hele fire prosent av brukerne av pleie- og omsorgstjenester har kombinerte sansetap av en slik alvorlighetsgrad at det kan klassifiseres som døvblindhet. Andelen blant institusjonsbeboere antas å være langt høyere (ti prosent)."

Sakset fra omtale av rapporten: Lyng, K. & Svingen, E. M. (2001). Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre. NOVA Rapport 9/01. Utgiver: Oslo Metropolitan University.  

Les mer

Lyng, K. & Svingen, E. M. (2001). Kartlegging av alvorlig, kombinert sansetap hos eldre. NOVA Rapport 9/01. Utgiver: Oslo Metropolitan University.

Lyng, K. & Svingen, E. M. (2001). Sjekkliste for kartlegging av kombinerte alvorlige sansetap blant eldre (PDF). Utgiver: Helsedirektoratet.